Kannanotot

Ajankohtaista

Tarvetta lainsäädäntöehdotukselle sukupuolittuneesta verkkoväkivallasta

17.12.2021 AjankohtaistaBlogiInhimillinen Eurooppa KannanototYleinen

Parlamentti hyväksyi kaksi naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan (FEMM) mietintöä joulukuun istunnossaan.

Mietintö naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa vuosina 2018-2020 on osa FEMM-valiokunnan säännöllistä arviointia naisten ja miesten tasa-arvosta EU:ssa. Se seuraa myös Euroopan komission vuoden 2021 tasa-arvoraporttia. Se on laatuaan ensimmäinen EU:n tasa-arvostrategian 2020-2025 puitteissa.

EU on edistynyt merkittävästi sukupuolten tasa-arvon alalla viime vuosikymmeninä säätämällä erilaista tasa-arvolainsäädäntöä ja -toimenpiteitä. Naiset ovat kuitenkin edelleen yliedustettuina huonommin palkatuilla aloilla ja aliedustettuina kovapalkkaisissa tehtävissä sekä päätöksenteossa. Sukupuoleen perustuva väkivalta ja stereotypiat elävät sitkeästi. Joka kolmas nainen EU:ssa on joutunut fyysisen ja/tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Korkeakouluista valmistuu enemmän naisia, mutta he ansaitsevat keskimäärin 16 prosenttia vähemmän kuin miehet. Vain 8 prosenttia EU:n suurimpien yritysten toimitusjohtajista on naisia.

Naisten oikeuksissa on kysymys kokonaisuudesta, jonka kaikkia osia pitää edistää koko ajan, kunnes ne ovat täysin toteutuneet. Edessämme on sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettaminen, sukupuolistereotypioiden haastaminen, sukupuolten välisten erojen kaventaminen työmarkkinoilla ja sukupuolten tasavertaisen osallistumisen saavuttaminen talouden eri sektoreilla. Sukupuolten välisiin palkka- ja eläke-eroihin tulee puuttua, sukupuolten välinen hoitokuilu kuroa umpeen ja sukupuolten välinen tasa-arvo saavuttaa päätöksenteossa ja politiikassa Euroopan-laajuisesti.

Mietintö sukupuolittuneen väkivallasta tahtoo torjua naisiin kohdistuvaa verkkoväkivaltaa ja antaa komissiolle suosituksia jatkotoimiin. Sukupuoleen perustuva verkkoväkivalta on alati kasvava ilmiö, jolla on merkittävä vaikutus uhreihin, yrityksiin ja muihin sidosryhmiin sekä koko yhteiskuntaan. Euroopan tasa-arvoinstituutin EIGE:n mukaan joka kymmenes alle 15-vuotias nainen on kokenut häirintää verkossa. Häirintä on yhä yleisempää yhä nuorempien tyttöjen keskuudessa. Joka viides 18-29 nuori nainen on ilmoittanut kokeneensa häirintää verkossa EU:ssa Euroopan perusoikeusviraston FRA:n mukaan.

Parlamentin aloitteessa korostetaan tarvetta erityiselle lainsäädäntöehdotukselle sukupuolittuneesta verkkoväkivallasta. Tuleva direktiivi määrittelisi sukupuoleen perustuvaa verkkoväkivaltaa ja vähimmäissäännöt siihen liittyvien seuraamusten määrittelylle. Sillä myös vahvistettaisiin toimenpiteitä, joilla tuetaan jäsenvaltioita rikosten ehkäisyssä, uhrien suojelussa ja tukemisessa sekä korvausten varmistamisessa. Direktiivi antaisi myös suosituksia rikoksen määrittelystä, rikosten ehkäisytoimenpiteistä, tekijöiden syytteeseenpanosta ja sukupuoleen perustuvan kyberväkivallan kriminalisoinnista sekä toimista uhrien suojelemiseksi ja tukemiseksi. Tarvitsemme paremmin ja enemmän tietoa sukupuoleen perustavasta verkkoväkivallasta. Raportissa kehotetaankin myös keräämään ja julkaisemaan eriteltyjä ja vertailukelpoisia tietoja sukupuoleen perustuvasta verkkoväkivallasta.

Sukupuolittuneeseen verkkoväkivaltaan liittyvien rikosten luettelossa olisi otettava huomioon muun muassa verkossa tapahtuva häirintä, vainoaminen, yksityisyyden loukkaukset, kuten esimerkiksi kuvien jakaminen tai muokkaaminen ilman suostumusta, etävalvonta ja tarkkailu, uhkaukset ja seksistinen vihapuhe. On selvää, että sen, mikä on laitonta offline-maailmassa, tulee olla laitonta myös verkossa. Olen kirjoittanut tästä aiheesta jo useasti aiemmin, ja vuosi sitten vetosin yhdessä meppikollegoideni kanssa komission puheenjohtajaan Ursula von der Leyeniin sukupuolittuneen vihapuheen kriminalisoinnin puolesta EU-tasolla. Myös verkon ja sen erilaisten alustojen pitää olla tytöille ja naisille turvallinen tila toimia ja vaikuttaa.

Lue lisää:

Hyväksytty teksti: Sukupuolistuneen väkivallan torjuminen: verkkoväkivalta

Hyväksytty teksti: Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa vuosina 2018–2020

Kuva: Daria Nepriakhina / Unsplash

Teksti on osa joulukuun uutiskirjettäni. Voit liittyä uutiskirjeen tilaajaksi täällä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista