Kannanotot

Ajankohtaista

Pietikäinen: Lisää resursseja perusoikeuksien puolustamiseen

15.1.2019 AjankohtaistaInhimillinen Eurooppa KannanototTiedoteYleinen

”EU:n tulee kasvattaa resursseja kansalaisoikeuksien ja perusoikeuksien turvaamiselle,” Sirpa Pietikäinen toteaa. ”Perusoikeuksien ja arvojen ohjelma tarjoaa tälle hyvät puitteet. Ohjelman resursseja onkin lisättävä. Erityisen tärkeää on pysäyttää naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työn tukien leikkaukset.”

Euroopan Unionin perusoikeuskirja toteaa, että ’unionin perustana ovat ihmisarvon, vapauden, yhdenver-taisuuden ja yhteisvastuullisuuden jakamattomat ja yleismaailmalliset arvot’. Ihmis- ja perusoikeudet kuuluvat jokaiselle ja kaikkialla. Perusoikeuksia kunnioitetaan jäsenmaissa kuitenkin valikoidusta. Eräät EU jäsenmaat ovat viime vuosina yhä julkeammin hyökänneet perusoikeuksia vastaan. Tiettyjä perusoikeuksia taas rikotaan räikeästi useammassa EU:n jäsenmaassa.

Naisten oikeudet ovat kohdanneet erityistä vastustusta joissain EU maissa viimeisen parin vuoden aikana. Huolestuttavaa on ollut mm. pyrkimys heikentää naisten jo saavutettuja seksuaali- ja lisääntymistervey-teen liittyviä oikeuksia.

”Euroopan Unionin ja kaikkien jäsenmaiden tulisi kiireellisesti ratifioida Euroopan neuvoston Istanbulin sopimus, joka on kattavin naisin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa torjuva kansainvälinen sopimus,” vaatii Pietikäinen.

Suomessa on Euroopan keskiarvoa huonompi tilanne naisiin kohdistuvan väkivallan osalta. Suomessa 47% yli 15-vuotiaista naisista on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa; tämä on 14% EU:n keskiarvoa enemmän. 46% uhreista (vrt. 33% EU-maiden keskiarvo) on väkivallasta ollut terveydellisiä seurauksia. Suomessa naisiin kohdistuva väkivallan vuosittaisten yhteiskunnallisten kustannuksien on arvioitu olevan yli €2 miljardia.

”Työtä perusoikeuksien puolustamiseksi tarvitaan paitsi muissa maissa myös meillä Suomessa,” Pietikäinen toteaa.

Ohjelma kansalaisoikeuksien ja perusoikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi on tarpeellinen. Ohjelmaa on hyvä kehittää jo-saatujen tuloksien ja kokemusten perusteella. Resursseista osa tulee korvamerkitä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiselle työlle. Hallintoon tulee sisällyttää vahvemmin sukupuolivaikutus-ten arviointi ja hankkeiden vaikutusta tasa-arvon tilaan seurata tarkemmin.

Sirpa Pietikäinen toimi naisasioiden ja tasa-arvoasioiden valiokunnassa esittelijänä tällä viikolla Strasbour-gissa äänestettävässä Euroopan parlamentin mietinnössä koskien perusoikeuksien ja arvojen ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on suojella ja edistää EU:n perussopimuksessa vahvistettuja perusoikeuksia, tasa-arvoa, demokraattista toimintaa unionissa sekä torjua väkivaltaa.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0468+0+DOC+XML+V0//FI
EIGE:n tilastot naisiin kohdistuvasta väkivallasta Suomessa: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2015/domain/violence/FI

Lisätietoja:
Sirpa Pietikäinen
sirpa.pietikainen@ep.europa.eu
+358 504 666 222

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista