Kannanotot

Ajankohtaista

Komissio vastasi Sirpan kysymykseen biotuotteista

9.2.2011 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa Kannanotot

Korkean lisäarvon biotuotteilla voidaan torjua merkittäviä maailmanlaajuisia haasteita kuten ilmastonmuutosta. Komissio antoi tällä viikolla vastauksensa Sirpa Pietikäisen kysymykseen, jossa hän  peräsi komissiolta konkreettisia toimia biotuotteiden markkinoiden edistämiseksi.

Kirjallisesti vastattava kysymys E-9807/2010
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Aihe: Biotuotteiden edelläkävijämarkkinoita koskevan aloitteen täytäntöönpanotoimet

Korkean lisäarvon biotuotteilla voidaan torjua merkittäviä maailmanlaajuisia haasteita kuten ilmastonmuutosta, ja tuotteita kehittämällä voidaan saavuttaa lukuisia Euroopan kilpailukykyyn, vihreämpään talouteen, kestävyyteen ja markkinakehitykseen liittyviä etuja.

Komissio tunnusti mainitut edut käynnistäessään biotuotteiden edelläkävijämarkkinoita koskevan aloitteen (Lead Market Initiative for bio-based products) vuonna 2007. Aloitteen tarkoituksena on edistää alan kehitystä innovoinnin ja markkinoille tuotavien uusien tuotteiden ja palvelujen avulla.
Aloitteen väliarvioinnissa vuodelta 2009 korostui se, että strategian konkreettiset täytäntöönpanotoimenpiteet puuttuvat, ja mitään toimenpiteitä ei ole sittemmin otettu käyttöön kahta standardointitoimeksiantoa lukuun ottamatta.

1. Mihin konkreettisiin toimiin komissio aikoo ryhtyä rahoituksen, julkisten hankintojen, lainsäädännön ja viestinnän järjestämiseksi, jotta aloitetta käsittelevän tilapäisen korkean tason neuvoa antavan ryhmän suositukset voidaan panna täytäntöön?
2. Miten biotuotteiden edelläkävijämarkkinoita koskeva aloite aiotaan ottaa huomioon uudessa biotalousstrategiassa?

——————————————————————-

E-9807/10FI
Antonio Tajanin
komission puolesta antama vastaus
(8.2.2011)

Korkean lisäarvon biotuotteet voivat osaltaan auttaa vastaamaan tärkeimpiin maailmanlaajuisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen, ja tällaisia tuotteita kehittämällä Eurooppa voi saavuttaa monia etuja esimerkiksi kilpailukyvyn, talouden ympäristöystävällisyyden kehittämisen, kestävän kehityksen ja markkinoiden kehityksen alalla.

Komissio tunnusti nämä edut käynnistäessään vuonna 2007 biotuotteita koskevan edelläkävijämarkkina-aloitteen. Aloitteen tarkoituksena oli edistää alan kehitystä innovaatioiden sekä uusien tuotteiden ja palvelujen markkinoille tuonnin muodossa.

Edelläkävijämarkkinoita koskevan aloitteen väliaikaraportissa 2009 tuotiin esiin konkreettisten täytäntöönpanotoimien puute, eikä sen jälkeen ole otettu käyttöön uusia toimenpiteitä, lukuun ottamatta kahta standardointitoimeksiantoa.

1. Biotuotteista vastaava tilapäinen neuvoa-antava ryhmä pyrkii parhaillaan selvittämään rahoitus- ja viestintänäkökohtia koskevat konkreettiset tarpeet. Molempia osa-alueita eli rahoitusta ja viestintää koskeva selvitys, joka sisältää konkreettisia suosituksia, on tarkoitus hyväksyä vuoden 2011 alkupuolella.

Merkintöjen (Euroopan ympäristömerkin) ja julkisten hankintojen alalla on voimassa komission päätös 2005/360/EY , joka koskee ekologisia arviointiperusteita EU:n ympäristömerkin myöntämiseksi voiteluaineille, ja siihen sisältyvät uusiutuvia raaka-aineita koskevat arviointiperusteet. Tekstiä on vastikään tarkistettu, ja uudet arviointiperusteet julkaistaan vuonna 2011. Euroopan komissio on lisäksi julkaissut käsikirjan ympäristöä säästävistä julkisista hankinnoista. Käsikirjan tarkoituksena on edistää ympäristöä säästävien julkisten hankintojen käyttöönottoa ja soveltamista. Uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä korostetaan etenkin ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien sopimusten myöntämisperusteissa, esimerkiksi kun kyse on elintarvikkeista ja ateriapalveluista . Julkisia hankintoja koskeva vihreä kirja on hiljattain julkaistu julkista kuulemista varten. Vihreässä kirjassa on ehdotuksia siitä, miten julkisia hankintoja voitaisiin käyttää ympäristöpolitiikan ja muiden politiikan alojen tavoitteiden saavuttamiseksi .

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman mukaisesti komissio aikoo vuonna 2011 antaa myös toisen ehdotuspyynnön, jonka aiheena on julkisten hankintojen tekijäverkostojen rahoittaminen. Esityspyyntö pohjautuu kokemukseen, joka saatiin vuonna 2009 julkistetusta alustavasta ehdotuspyynnöstä . Tavoitteena on tukea erikoistuneita aihepiirikohtaisia verkostoja, jotta julkisista hankinnoista vastaavat tahot voisivat tehdä hankintoja innovatiivisemmalla tavalla.

Pk-yritysten osalta mainittakoon BIOCHEM-hanke, joka sekin saa rahoitusta kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta ja jonka tarkoituksena on auttaa kemian alan pk-yrityksiä pääsemään biotuotteiden markkinoille. Hankkeen puitteissa voidaan rahoittaa myös uusia biotuotteisiin liittyviä liiketoimintaideoita, kunnes niiden käyttökelpoisuus on osoitettu. Hankkeeseen sisältyy muun muassa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on helpottaa pääsyä eurooppalaisiin testauslaitoksiin. Hankkeessa kehitetään välineitä, menetelmiä ja prosesseja (kuten innovoinnin hallintaa, elinkaarimenettelyä, liiketoiminnan suunnittelua ja varojenkeruuta). Sen on myös määrä helpottaa pääoman saatavuutta ja tukea alkuvaiheessa olevia yrityksiä sekä nopeuttaa niiden kansainvälistä kasvua.
 
Mitä tulee kansainväliseen ulottuvuuteen, komission pyrkimyksenä on tehostaa yhteistyöpyrkimyksiä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. Tämä tapahtuu kartoittamalla biotalouden ja biotuotteiden alan yhteistyömahdollisuuksia transatlanttisen innovaatiokumppanuuden puitteissa.

2. Komission työohjelma 2011 sisältää ehdotuksen komission tiedoksiannon ”Eurooppalainen strategia ja toimintasuunnitelma kestävän biotalouden saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä” kehittämisestä. Strategia ja toimintasuunnitelma kattavat kaikki biotalouden alat, siten myös biotuotteiden markkinat, ja ne ovat yhdenmukaisia edelläkävijämarkkinoita koskevan aloitteen kanssa. Strategian innovatiiviset tuotokset, mukaan luettuna edelläkävijämarkkinoita koskevaan aloitteeseen perustuvat tuotokset, määritetään laadintaprosessin aikana, ja niissä on määrä puuttua muun muassa lainsäädännön ja standardoinnin eri pullonkauloihin, esimerkiksi jätteidenkäsittelyn ja biotuotteiden alalla.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista