Kannanotot

Ajankohtaista

Komissio vastasi odotetusti kysymykseen samaa sukupuolta olevien parien liikkumisenvapaudesta

14.2.2011 AjankohtaistaInhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Komissio linjasi, että samaa sukupuolta olevien parien on nautittava samoja EU:n soveltamisalaan kuuluvia oikeuksia kaikissa jäsenvaltioissa, mutta totesi samalla, ettei se aio puuttua perheoikeuden alalle esimerkiksi määrittelemällä euroopantasoisia parisuhdekäsitteitä.

Kirjallisesti vastattava kysymys E-011168/2010
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Sonia Alfano (ALDE), Emine Bozkurt (S&D), Michael Cashman (S&D), Cornelis de Jong (GUE/NGL), Sophia in ’t Veld (ALDE), Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Monica Luisa Macovei (PPE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) ja Rui Tavares (GUE/NGL)
Aihe: Samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliittojen tunnustamatta jättämisen laillisuus kansallisessa lainsäädännössä
Parlamentti on toistuvasti todennut, että samaa sukupuolta olevien avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevien vapaa liikkuvuus ja vastavuoroinen tunnustaminen on taattava tasapuolisesti koko Euroopan unionin alueella (P6_TA(2009)0019, P6_TA(2009)0203, P7_TA(2009)0090, P7_TA(2010)0426 ja P7_TA(2010)0344).
Hiljattain julkaistussa homofobiaa, transfobiaa ja seksuaalisen suuntautuneisuuden ja sukupuoli-identiteetin perusteella harjoitettua syrjintää koskevassa selvityksessään perusoikeusvirasto suosittelee EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita varmistamaan, että samaa sukupuolta olevien parien kohtaamat käytännön ongelmat käsitellään esimerkiksi ottamalla huomioon sen paikan lainsäädännön lainvalintaperiaate, jossa laki säädettiin, sekä kaksinkertaista sääntelyä koskeva kielto (s. 10).
Komissio on myös todennut, että vapaa liikkuvuus edellyttää avioliittojen tai rekisteröityjen parisuhteiden vaikutusten vastavuoroista tunnustamista koko Euroopan unionissa. Komission varapuheenjohtaja Viviane Reding totesi parlamentille 7. syyskuuta 2010 näin: ”Jos elät oikeudellisesti tunnustetussa samaa sukupuolta olevien avioliitossa tai siviiliparina maassa A, sinulla on oikeus – ja tämä on perusoikeus – viedä oma ja kumppanisi status mukanasi maahan B. Jos ei ole, EU:n lainsäädäntöä rikotaan.” Komissio on tehnyt ja aikoo tehdä tämän suuntaisia ehdotuksia osana monivuotista Tukholman ohjelmaa ja on toistanut kantansa kirjallisessa vastauksessaan parlamentin kysymykseen P-7422/2010.
Onko komissio sitä mieltä, että kansallinen lainsäädäntö, joka kieltää samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliittojen tai rekisteröityjen parisuhteiden vaikutusten ja erityisesti puolisoiden/kumppanien ja heidän lastensa saamien oikeuksien ja velvoitteiden tunnustamisen, on EU:n lainsäädännön vastainen, koska se ei kiellä eri sukupuolta olevien henkilöiden avioliittojen tai rekisteröityjen parisuhteiden samojen vaikutusten tunnustamista?
Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä torjuakseen perusoikeusviraston uudessa selvityksessä kuvattua samaa sukupuolta olevien parien syrjintää?

 ——————————————————————————-

Komission vastaus:
Komissio on sitoutunut torjumaan seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää  perussopimusten mukaista toimivaltaansa täysimääräisesti käyttäen. EU:n lainsäädännön soveltamisalalla Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklassa kielletään nimenomaisesti tällainen syrjintä.

Tässä suhteessa komissio pitää tervetulleena ajantasaistusta arvoisien parlamentin jäsenten mainitsemaan perusoikeusviraston selvitykseen, joka koskee homofobiaa, transfobiaa ja seksuaalisen suuntautuneisuuden ja sukupuoli-identiteetin perusteella harjoitettua syrjintää. Komissio tarkastelee huolellisesti tähän ajantasaistettuun selvitykseen sisältyviä perusoikeusviraston kantoja.

Direktiiviä 2004/38/EY  sovelletaan samaa sukupuolta olevien parien vapaaseen liikkuvuuteen EU:n sisällä. Siinä taataan EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudet maahantuloon ja oleskeluun riippumatta siitä, onko samaa sukupuolta olevan parin avioliitto tai parisuhde virallistettu. Virallistaminen on kyseisen direktiivin soveltamisen kannalta merkityksetöntä. Jäsenvaltioiden on niin ikään pantava direktiivin säännökset täytäntöön syrjimättä ketään muun muassa seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Direktiivin 24 artiklassa taataan samaa sukupuolta oleville pareille, jotka ovat käyttäneet oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen muussa jäsenvaltioissa kuin siinä, jonka kansalaisia he ovat, samat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat oikeudet kuin samaa sukupuolta olevilla pareilla vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Vapaan liikkuvuuden hyödyntäminen ei kuitenkaan tarkoita, että samaa sukupuolta oleville pareille myönnettäisiin vastaanottavassa jäsenvaltiossa enemmän oikeuksia kuin sen omille kansalaisille.

Komissiolla ei ole aikomusta ehdottaa lainsäädäntöä, jolla puututaan jäsenvaltioiden aineelliseen perheoikeuteen, eikä muuttaa avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen kansallisia määritelmiä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista