Kannanotot

Ajankohtaista

Komissio vastasi kysymykseeni dementian hoidon edistämisestä

2.9.2015 AjankohtaistaInhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonutUutisnauha

Olin mukana kirjoittamassa komissiolle kysymystä siitä, miten komissio aikoo jatkossa varmistaa, että dementiapotilaat saavat Euroopassa parasta mahdollista hoitoa. Erityisesti peräänkuulutimme toimenpiteitä, joilla vähennetään tarpeetonta antipsykoottisten lääkkeiden määräämistä.

******

Kirjallisesti vastattava kysymys E-010698/2015
komissiolle

työjärjestyksen 130 artikla

Ivo Vajgl (ALDE), José Blanco López (S&D), Marek Plura (PPE), Anna Záborská (PPE), Tanja Fajon (S&D), Marian Harkin (ALDE), Marlene Mizzi (S&D), Lambert van Nistelrooij (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Tomáš Zdechovský (PPE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Milan Zver (PPE) ja Miroslav Mikolášik (PPE)

Aihe: Dementiaa koskevan tietämyksen parantamiseen tähtäävien toimien tehostaminen

Dementiasta kärsii maailmassa 36,5 miljoonaa ihmistä. Euroopassa dementiasta kärsiviä arvioidaan olevan 9,9 miljoonaa, ja sairaus koskettaa suoraan 19 miljoonaa eurooppalaista, jotka ovat dementiapotilaiden läheisiä tai heidän hoitajiaan. WHO arvioi lukujen kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä ja kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Dementiapotilaisiin liittyvät inhimilliset ja taloudelliset kokonaiskustannukset kasvavat dramaattisesti. Siksi on odotettavissa, että dementia aiheuttaa valtavan haasteen jäsenvaltioiden terveydenhoitojärjestelmille.
Parlamentti hyväksyi 19. tammikuuta 2011 päätöslauselman Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta, ja siinä se kehotti puuttumaan dementiapotilaiden ja heidän läheistensä leimaamiseen sekä heidän sosiaaliseen syrjäytymiseensä.
Millaisin toimin komissio on pyrkinyt parantamaan dementiaa koskevaa tietämystä ottaen huomioon, että oireiden varhainen tunnistaminen voi vähentää potilaiden hoitokustannuksia?
Dementiapotilaille määrätään usein antipsykoottisia lääkkeitä, mutta ne ovat kalliita ja myös lisäävät kuoleman riskiä. Voiko komissio kertoa toimista, joiden avulla antipsykoottisten lääkkeiden määräämistä on pyritty rajoittamaan?
Millaisia toimia komissio on toteuttanut antaakseen koulutusta, tiedotusta ja tukea potilaiden perheille ja heidän hoitajilleen?

FI
E-10698/2015

Vytenis Andriukaitisin komission puolesta antama vastaus
(31.8.2015)

Komissio on toteuttanut useita toimia dementiaa koskevan tietoisuuden lisäämiseksi. Komission lokakuussa 2014 julkaisemassa täytäntöönpanokertomuksessa esitetään yleiskatsaus asiaa koskeviin toimiin useilla EU-politiikan osa-alueilla. Näihin toimiin kuuluu koordinoinnin parantaminen jäsenvaltioiden välillä EU:n terveysohjelmasta osarahoitetun ALCOVE-hankkeen (2011–2013) kautta, rahoitustuen tarjoaminen dementiaa koskevaan tutkimukseen EU:n tutkimuksen puiteohjelmista sekä sähköisten terveyspalvelusovellusten edistäminen esimerkiksi aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP AHA) kautta. Komissio on lisäksi mukana dementian torjumiseen tähtäävään globaaliin toimintaan liittyvissä kansainvälisissä toimissa ensimmäisen dementiaa käsittelevän WHO:n ministerikokouksen (maaliskuu 2015) ja G7-ryhmän yhteydessä.

Komissio ei ole ryhtynyt toimiin rajoittaakseen antipsykoottisten lääkkeiden määräämistä dementiapotilaille, koska jäsenvaltiot ovat vastuussa terveyspalvelujen ja sairaanhoidon tarjoamisesta. ALCOVE-hankkeessa mukana olevat jäsenvaltiot pitivät tätä kuitenkin ensiarvoisena turvallisuus- ja eettisenä kysymyksenä ja laativat välineistön, jolla tuetaan jäsenvaltioita antipsykoottisten lääkkeiden käytön rajoittamiseksi dementiapotilailla .

Dementiapotilaiden perheille ja hoitajille annettava tuki on osa edellä mainittuja toimia. Lisäksi komissio tarjoaa EU:n terveysohjelmasta toiminta-avustuksen Alzheimer Europe kansalaisjärjestölle , joka tukee perheitä ja hoitajia toimintansa kautta.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista