Kannanotot

Ajankohtaista

Komissio vastasi Horisontti 2020 -tutkimusohjelmaa koskevaan kysymykseeni: julkisen ja yksityisen rahoituksen yhdistäminen?

6.1.2014 AjankohtaistaVauras Eurooppa Kannanotot

Kysymys:

Monivuotisesta rahoituskehyksestä, Horisontti 2020 ‐ohjelmasta sekä yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevasta ohjelmasta (COSME) käydyt neuvottelut on nyt saatettu päätökseen, joten on tärkeää, että nämä uudet ohjelmat pannaan täytäntöön mahdollisimman nopeasti, jotta Euroopan yhtiöihin alettaisiin investoida. Julkista ja yksityistä pääomaa kerryttävän eurooppalaisen rahasto-osuusrahaston perustaminen saattaisi edistää merkittävästi uusien omistusosuusperusteisten investointien tekemistä innovoiviin Euroopan yhtiöihin.

Mitä toimenpiteitä komissio toteuttaa perustaakseen tällaisen julkista ja yksityistä pääomaa kerryttävän rahasto-osuusrahaston ja milloin sen toiminnan on tarkoitus käynnistyä?

Komission vastaus:

 Máire Geoghegan-Quinnin komission puolesta antama vastaus

Komission tavoitteena on parantaa Euroopan riskipääoma-alan omavaraisuutta ja maailmanlaajuista kilpailukykyä vähentämällä sen riippuvuutta julkisesta sektorista ja edistämällä investointeja yksityisistä lähteistä. Julkista ja yksityistä pääomaa kerryttävät rahasto-osuusrahastot voivat edistää yksityisiä investointeja ja toimia välittäjinä yksityisten investoijien, riskipääoma-alan ja muiden innovatiivisiin yrityksiin investoivien riskipääomarahastojen välillä.

Koska valittavana on useita vaihtoehtoja tehtäessä päätöstä tällaisten rahasto-osuusrahastojen rakenteista, riskinjakomekanismeista ja hallinnointitavoista, tarvitaan lisätoimia eri vaihtoehtojen ja niiden hyvien ja huonojen puolien arvioimiseksi. Tätä varten komissio käynnistää vuonna 2014 toteutettavuustutkimuksen, jossa pyritään löytämään ratkaisu näihin kysymyksiin. Analysoituihin skenaarioihin sisältyy mahdollisuus, että EU investoi nykyisiin alueellisiin, kansallisiin tai kansainvälisiin julkista ja yksityistä pääomaa kerryttäviin rahasto-osuusrahastoihin. Tutkimuksessa hyödynnetään Euroopassa ja sen ulkopuolella toteutettuja arviointeja ja akateemisia tutkimuksia, joiden aiheena ovat julkisen ja yksityisen sektorin riskipääomarahastot.

Lähtökohtana käytetään riskipääoma-alan ja muiden toimijoiden esittämiä ehdotuksia, jotka liittyvät rahasto-osuusrahastoihin. Mahdollisten järjestelmien on oltava houkuttelevia yksityisten ja institutionaalisten investoijien kannalta ja edistettävä poliittisen kokonaistavoitteen saavuttamista. Lisäksi niiden on kyettävä toimimaan varainhoitoasetuksen mukaisesti. Jos tutkimuksessa päädytään myönteiseen suositukseen, yleiseurooppalaisen rahasto-osuusrahaston pilottihankkeen suunnittelu ja sen toteutuksesta käytävät keskustelut aloitetaan vuonna 2015. Hanke käynnistetään mahdollisesti vuonna 2016, jos budjettivallan käyttäjät osoittavat siihen riittävästi rahoitusta.

Kysymys ja vastaus löytyvät myös parlamentin nettisivuilta.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista