Kannanotot

Ajankohtaista

Kärjistynyt kloonilihakiista ratkeaa ensi viikolla – Suomen hallituksen otettava tiukempi linja

23.3.2011 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen vaatii Suomea ryhdistäytymään kloonilihaa koskevassa EU-kiistassa. Pietikäisen mukaan Suomen hallitus on hyväksymässä maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan johdolla kannan, joka toisi kloonattujen eläinten jälkeläisten lihan Suomenkin markkinoille.

 EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin välillä käydään parhaillaan tiukkaa kädenvääntöä eläinten kloonauskiellosta. Uuselintarvikeasetuksen uudistamista koskevassa kiistassa on ajauduttu harvinaisen vaikeaan sovittelumenettelyyn. Pietikäinen kuuluu parlamentin delegaatioon, joka käy neuvoston ja komission kanssa neuvotteluja asiassa.

 – On huolestuttavaa, että Suomen hallitus on ollut valmis hyväksymään parlamentin ajamaa väljemmän kloonilihakiellon. Eläinten kloonaukseen liittyy vakavia eettisiä ja eläinten hyvinvointiin liittyviä ongelmia ja siksi kloonilihakiellon on oltava kattava, toteaa Pietikäinen.

Osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että EU:ssa kiellettäisiin ainakin väliaikaisesti tuotantoeläinten kloonaaminen ja kloonieläimistä valmistettujen elintarvikkeiden tuominen EU:n alueelle. Kiistaa on Pietikäisen mukaan siitä, kattaako kielto myös kloonieläinten jälkeläisistä tehdyt elintarvikkeet. 

 – Jos kattavaa kieltoa ei tehdä nyt, kloonattu perimä leviää hallitsemattomasti koko Euroopan teolliseen lihankasvatukseen ja sitä kautta ruokapöytiimme. Eihän kloonattuja eläimiä suoraan käytetä ruokatuotannossa niiden hintavuuden vuoksi, vaan juuri kloonieläinten jälkeläisiä. Kloonilihakielto ilman, että se kattaa myös kloonieläinten jälkeläiset, on suorastaan absurdi, Pietikäinen korostaa.

Suomi on ministerineuvostossa myötäillyt komission kloonausmyönteisempää linjaa, kun taas Euroopan parlamentti on Pietikäisen mukaan puolustanut suomalaisten kuluttajien ja maataloustuottajien etua ajamalla tiukkaa kloonilihakieltoa.

 Keskeiset asiakirjat:

Komission esitys KOM(2007) 872 lopull.: Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus uuselintarvikkeista:

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fi&type_doc=COMfinal&an_doc=2007&nu_doc=872

 Euroopan parlamentin kanta asiassa (7.7.2010):

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0266+0+DOC+XML+V0//FI

 Ks. erityisesti tarkistukset 5, 11, 14 ja 37, joissa edellytetään, että komissio tekee ehdotuksen, joilla kielletään elintarviketuotantoa varten i) eläinten kloonaus, ii) kloonattujen eläinten ja niiden jälkeläisten kasvattaminen, iii) kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä saatavan lihan tai maitotuotteiden markkinoille saattaminen ja iv) kloonattujen eläinten ja niiden jälkeläisten, kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä saatavan siemennesteen ja alkioiden sekä kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä saatavan lihan ja maitotuotteiden tuonti

 Neuvosto, mukaan lukien Suomi, ei hyväksynyt parlamentin lisäyksiä:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/resume.jsp?id=5583302&eventId=1134459&backToCaller=NO&language=en

 Neuvoston, parlamentin ja komission päätöksentekoprosessi kokonaisuudessaan:

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fi&DosId=196620

 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 24/2010 vp – E 16/2008 vp

Valtioneuvoston selvitys ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista ja asetuksen (EY) N:o 1331/2008 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta (yhtenäinen menettely): http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/mmvl_24_2010_p.shtml

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista