Kannanotot

Ajankohtaista

EU:n on jo aika rikkoa lasikatot naisjohtajien tieltä

21.11.2013 AjankohtaistaInhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Jä­sen­mai­den mi­nis­te­rien pi­tää nyt päät­tää, li­sä­tään­kö nais­ten edus­tus­ta yri­tys­ten joh­to­teh­tä­vis­sä mää­rä­tie­toi­ses­ti.

Eu­roo­pan unio­ni on toi­mi­nut pit­kään nais­ten ja mies­ten ta­sa-ar­von edel­lä­kä­vi­jä­nä. Voim­me ol­la yl­pei­tä vii­me vuo­si­kym­men­ten saa­vu­tuk­sis­ta, ku­ten sa­ma­palk­kai­suu­des­ta ja työ­pai­koil­la so­vel­let­ta­vis­ta oi­keuk­sis­ta. Eu­roo­pan ko­mis­sio ja Eu­roo­pan par­la­ment­ti ovat yh­des­sä ol­leet edis­tyk­sen etu­rin­ta­mas­sa.

Tu­lok­set ovat näh­tä­vis­sä. Nais­ten osuus unio­nis­sa kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­neis­ta ih­mi­sis­tä on nyt 60 pro­sent­tia. Myös nais­ten osuus työ­elä­mäs­sä on kas­va­nut ta­sai­ses­ti: se on nyt 62 pro­sent­tia, kun vuon­na 1997 lu­ku oli 55 pro­sent­tia. Vuo­des­ta 2000 läh­tien nai­set ovat täyt­tä­neet kol­me nel­jäs­osaa uu­sis­ta työ­pai­kois­ta.

Yri­tyk­sis­sä nai­set ovat kui­ten­kin jo kauan tör­män­neet la­si­kat­toon, jo­ka es­tää hei­tä ko­hoa­mas­ta huip­pua­se­miin. 83,4 pro­sent­tia yri­tys­ten hal­li­tus­ten jä­se­nis­tä ja 97 pro­sent­tia hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­jis­ta on mie­hiä. Suo­mes­sa nai­sil­la on 29,1 pro­sent­tia hal­li­tus­ten pai­kois­ta. Se on yli EU:n kes­kiar­von.

Ke­hi­tys on hy­vin hi­das­ta. Pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä nais­ten edus­tus yri­tys­ten hal­li­tuk­sis­sa on kas­va­nut ai­noas­taan 0,5 pro­sent­ti­yk­sik­köä vuo­des­sa. Tä­mä vä­häi­nen­kin kas­vu on enim­mäk­seen uu­sien kiin­tiö­la­kien an­sio­ta. Suo­mi on yk­si har­vois­ta mais­ta, jois­sa on va­paa­eh­toi­sin toi­min kas­va­tet­tu ta­sai­ses­ti nais­ten mää­rää yri­tys­ten hal­li­tuk­sis­sa.

Unio­nis­sa kes­täi­si ny­ky­vauh­dil­la 40 vuot­ta pääs­tä sii­hen, et­tä yri­tys­ten hal­li­tuk­sis­sa oli­si se­kä nai­sia et­tä mie­hiä vä­hin­tään 40 pro­sent­tia.

Su­ku­puol­ten ta­sa-ar­vo työ­elä­mäs­sä on lii­ke- ja ta­lous­elä­mäl­le vält­tä­mät­tö­myys. Eläm­me ta­lou­del­li­ses­ti vai­kei­ta ai­ko­ja, ja edes­säm­me on väes­tön ikään­ty­mi­seen, syn­ty­vyy­den vä­he­ne­mi­seen ja am­mat­ti­tai­tois­ten työn­te­ki­jöi­den puut­tee­seen liit­ty­viä haas­tei­ta. On en­tis­tä tär­keäm­pää hyö­dyn­tää ih­mis­ten osaa­mis­ta su­ku­puo­les­ta riip­pu­mat­ta.

Vuo­si sit­ten ko­mis­sio esit­ti uut­ta 40 pro­sen­tin sään­töä. Eh­do­tuk­ses­sa kes­ki­ty­tään jul­ki­ses­ti no­tee­rat­tu­jen yh­tiöi­den hal­li­tus­ten jä­se­niin, jot­ka ei­vät osal­lis­tu liik­keen­joh­toon. Eh­do­tuk­sel­la py­ri­tään avoi­meen va­lin­ta­me­net­te­lyyn, jol­la 40 pro­sen­tin ta­voi­te saa­vu­tet­tai­siin vuo­teen 2020 men­nes­sä sel­viin kri­tee­rei­hin pe­rus­tu­van eh­dok­kai­den tai­to­jen ja pä­te­vyy­den ver­tai­lun pe­rus­teel­la.

Eh­do­tuk­sen taus­tal­la ole­vat pe­ri­aat­teet ovat sel­vät. Yh­den­kään nai­sen ei pi­dä saa­da hal­li­tus­paik­kaa vain sik­si, et­tä hän on nai­nen. Toi­saal­ta yh­del­tä­kään nai­sel­ta ei saa evä­tä paik­kaa sik­si, et­tä hän on nai­nen. Tä­mä on rei­lua se­kä lii­ke-elä­män et­tä nais­ten kan­nal­ta. Nai­sil­la on uran­sa edis­tä­mi­seen sa­mat oi­keu­det kuin mie­hil­lä.

Eu­roo­pan par­la­ment­ti an­toi ei­len kes­ki­viik­ko­na tu­ken­sa ko­mis­sion eh­do­tuk­sel­le. Se, et­tä myös par­la­ment­ti vaa­tii tiuk­ko­ja sään­tö­jä, on vah­va sig­naa­li su­ku­puol­ten ta­sa-ar­von puo­les­ta.

Uu­det sään­nöt on saa­tu ai­kaan EU:n kah­den toi­mi­eli­men si­tou­tu­mi­sen ja yh­teis­työn an­sios­ta. EU-mai­den mi­nis­te­rei­den on nyt vas­tat­ta­va haas­tee­seen EU:n neu­vos­tos­sa ja pal­jas­tet­ta­va to­del­li­nen kan­tan­sa.

Tu­ke­vat­ko mi­nis­te­rit Eu­roo­pan par­la­men­tin kan­taa, jot­ta su­ku­puol­ten ta­sa-ar­voa EU:ssa voi­tai­siin edis­tää? Vai vii­vyt­te­le­vät­kö he ve­toa­mal­la sii­hen te­ko­syy­hyn, et­tä ta­sa-ar­vo­asiois­ta pi­tää päät­tää kan­sal­li­ses­ti?

Pyr­ki­myk­set ta­sa­puo­li­seen edus­tuk­seen ovat saa­mas­sa EU:ssa kan­na­tus­ta. La­si­kat­to al­kaa sä­röil­lä. Vaik­ka ke­hi­tys on ol­lut hi­das­ta, pa­rin vii­me vuo­den ai­ka­na nais­ten osuus yri­tys­ten hal­li­tuk­sis­sa on kas­va­nut aiem­paa enem­män.

Kas­vu on ol­lut no­pein­ta Rans­kas­sa, Ita­lias­sa ja Tans­kas­sa, jois­sa on otet­tu hil­jat­tain käyt­töön nais­ten ase­maa pa­ran­ta­vaa lain­sää­dän­töä.

Yhä useam­mat yri­tyk­set kil­pai­le­vat, jot­ta ne sai­si­vat pä­te­vim­mät nai­set pal­ve­luk­seen­sa. Yri­tyk­set tie­tä­vät, et­tä nii­den pi­tää käyt­tää nais­ten osaa­mis­ta py­syäk­seen kil­pai­lu­ky­kyi­si­nä glo­baa­lis­sa ta­lou­des­sa.

Nais­ten ta­sa-ar­voa on edis­tet­ty EU:ssa vuo­des­ta 1957, ja nais­ten lu­ku­mää­rän li­sää­mi­nen yri­tys­ten hal­li­tuk­sis­sa on seu­raa­va loo­gi­nen as­kel. EU-par­la­men­tin kes­ki­viik­ko­na an­ta­man tuen an­sios­ta ta­sa-ar­von to­teu­tu­mi­nen on jäl­leen hie­man lä­hem­pä­nä.

Vi­via­ne Re­ding ja Sir­pa Pie­ti­käi­nen

Re­ding on oi­keus­asiois­ta vas­taa­va EU-ko­mis­sion va­ra­pu­heen­joh­ta­ja. Pie­ti­käi­nen on Eu­roo­pan par­la­men­tin jä­sen (kok).

(Ilmestynyt tämän päivän HS Vieraskynä-palstalla)

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Liity tältä sivulta uutiskirjeen tilaajaksi.

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tältä sivulta Sirpan tukijoukkoihin.

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista