Kannanotot

Ajankohtaista

EU-USA vapaakauppaneuvottelut ja eläinten hyvinvointi

29.11.2013 Ajankohtaista

EU ja USA neuvottelevat parhaillaan maailmanhistorian suurimmasta vapaakauppasopimuksesta, jonka arvo EU:n taloudelle on arvioitu olevan jopa 119 miljardia euroa vuosittain. Neuvotteluissa on tärkeä pitää mielessä, että eurooppalainen kuluttajansuoja ja eläinten hyvinvoinnin taso pysyvät korkealla, eikä pöytiimme päädy hormonilihaa tai kloonatuista eläimistä lähtöisin olevia elintarvikkeita. Kysyin komissiolta, miten he varmistavat kauppaneuvotteluissa sen, että EU:n suojan taso ei alene.

Aihe: Eläinten hyvinvointi transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta koskevissa neuvotteluissa

1. Komission kauppapolitiikan pääosasto isännöi 16. heinäkuuta 2013 kansalaisyhteiskunnan kanssa käytyä vuoropuhelua, johon osallistui yli 150 kansalaisyhteiskunnan edustajaa. Vastauksessaan esitettyyn kysymykseen varapääjohtaja sanoi, että neuvotteluissa keskusteltaisiin eläinten hyvinvoinnista. Onko komissiolla konkreettisia suunnitelmia sisällyttää eläinten hyvinvointi vapaakauppasopimusten  terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevaan lukuun vai pitääkö se parempana yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittamista kuten äskettäin Brasilian kanssa?

2. Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto ei ollut edustettuna edellä mainitussa kokouksessa. Kuuluuko kyseinen pääosasto EU:n neuvotteluryhmään?

3. Eläimiin sovellettava bioteknologia ja kasvua edistävien aineiden kaltaiset välineet ovat kiellettyjä EU:ssa mutta sallittuja Yhdysvalloissa. Niillä on huomattava merkitys eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille, sydän- ja verisuonitaudit sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet mukaan luettuina. Kuinka EU:n neuvottelijat varmistavat, että transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden avulla ei helpoteta sellaisten tuotteiden pääsyä Yhdysvalloista EU:n markkinoille, jotka ovat peräisin kloonattua aineistoa ja kasvunedistäjiä käyttävistä tuotantojärjestelmistä?

4. Aikovatko EU:n neuvottelijat laatia sääntelyn lähentämisen vuoksi Yhdysvaltojen kanssa yhteisen strategian, jolla pyritään vähentämään mikrobilääkeresistenssiä (esimerkiksi lihassa) sekä minimoimaan eläinten terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvat haitalliset vaikutukset?

5. Työpaikkoja ja kasvua käsittelevä korkean tason työryhmä on suositellut transatlanttisille kumppaneille, että ne käsittelisivät kaupan ja kestävän kehityksen ympäristö- ja työnäkökohtia. Kuinka paljon tässä kysymyksessä on tapahtunut lähentymistä? Ovatko EU ja Yhdysvallat halukkaita sopimaan yhteisistä ympäristö- ja sosiaalialan vähimmäisvaatimuksista kaikkia tulevia kolmansien maiden kanssa tehtäviä kauppasopimuksia varten?

 

Komission vastaus:

EU pyrkii käynnistämään eläinten hyvinvointia koskevan yhteistyön osapuolten välillä transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP) käytävissä neuvotteluissa, kuten muissakin kolmansien maiden kanssa käytävissä kauppaneuvotteluissa. Komissio aikoo tutkia mahdollisuutta päästä asiasta sopimukseen Yhdysvaltojen kanssa. Neuvotteluosapuolet voivat päättää mahdollisen yhteistyön ehdoista myöhemmin. Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava pääosasto on osa EU:n neuvotteluryhmää ja johtaa yhdessä kauppapolitiikasta vastaavan pääosaston kanssa TTIP-neuvotteluja terveys- ja kasvinsuojelutoimiin sekä eläinten hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Komissio pyytää arvoisaa parlamentin jäsentä tutustumaan kysymykseen E-002504/2013 . Sääntelyn lähentämisen yhteydessä EU:n neuvottelijat aikovat tutkia mahdollisuutta laatia yhteinen strategia kaikille terveys- ja kasvinsuojelutoimien alaan kuuluville kysymyksille. Yhdysvallat ja EU vaihtavat jo parhaita käytäntöjä ja kokemuksia näistä kysymyksistä mikrobilääkeresistenssiä käsittelevässä transatlanttisessa työryhmässä (TATFAR)

EU noudattaa johdonmukaista käytäntöä sisällyttäessään kauppaa ja kestävää kehitystä koskevia lukuja vapaakauppasopimuksiin. Näin se pyrkii varmistamaan, että kaupan kasvu tukee ympäristönsuojelua ja yhteiskunnallista kehitystä ja päinvastoin eikä kasvu tapahdu ympäristön tai työntekijöiden oikeuksien kustannuksella. EU aikoo ottaa tämän kysymyksen esiin meneillään olevissa neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa, kuten komission alustavassa kannanotossa esitetään .

The Commission considers the protection of health and the environment as a top priority and is committed to ensuring that genetically modified (GM) seed, food and feed are allowed only when it has been established, on the basis of a thorough examination, that they do not have adverse effects on human health, animal health or the environment.

 

When presenting the EU-US trade and investment agreement at a press conference on the 13 February 2013, the Commission stated the following: ‘These negotiations are not about compromising the health of our consumers for commercial gains. We will not negotiate changes of the basic rules that we do not want on either side, be it on hormones or GMOs. Basic regulations, like those relating to GMOS will not be part of the negotiations.’

 

Consequently, the EU regulatory system for GMOs, which is considered the strictest in the world for the approval of GMOs, will continue to operate as normal.

 

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista