Kannanotot

Ajankohtaista

EU-komissio voimaton Kiinan karhunsappibisneksen kitkemisessä

15.4.2011 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Karhunsappineste on Kiinassa kysyttyä sen oletettujen terveysvaikutteiden vuoksi. Uusin markkinointilause väittää sen auttavan mm. krapulaan. Sappinesteen keräämiseksi karhut viettävät kymmeniä vuosia itsensä kokoisessa häkissä ja kärsivät tulehduksista. Olin mukana kysymässä komissiolta, mitä EU voi tälle julmalle bisnekselle tehdä.

Kirjallisesti vastattava kysymys E-000698/2011
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Sonia Alfano (ALDE), Peter Skinner (S&D), Carl Schlyter (Verts/ALE), Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), Charles Tannock (ECR) ja Sirpa Pietikäinen (PPE)

Aihe: Karhutilat, Kiinan eläimiin liittyvä lainsäädäntö ja EU:n osallistuminen

Aasian maissa tuhansia karhuja elää tuskallisissa olosuhteissa karhutiloilla, jotta niiden sappea voidaan kerätä käytettäväksi erilaisten sairauksien hoitoon perinteisessä lääketieteessä siitä huolimatta, että saatavilla on yrttipohjaisia ja synteettisiä vaihtoehtoja. Euroopan parlamentissa järjestettiin 16. marraskuuta 2010 mielenkiintoinen kuuleminen karhutiloista, eläinten julmasta kohtelusta ja eläintensuojelun kehityksestä Kiinassa. Siihen osallistuivat Animals Asia Foundation (eläintensuojeluun keskittyvä kansalaisjärjestö, jonka edustajat ovat työskennelleet Aasiassa eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi vuodesta 1985), Kiinan luonnonsuojeluliitto ja Sichuanin metsähallinto.

Seminaarin aikana todettiin Kiinan viranomaisten ponnistelut ja sitoutuminen eläinten oikeuksien tunnustamista edistävien politiikkojen täytäntöönpanemiseksi. Tämä käy ilmi ensimmäisen julmuuden vastaisen lainsäädännön laatimisesta, eläinten esitysten kieltämisestä Kiinan eläintarhoissa ja safaripuistoissa, viranomaisten sitoutumisesta vastuulliseen koirien käsittelyyn ja Animals Asia Foundationin kanssa solmitusta merkittävästä sopimuksesta, jonka perusteella vapautetaan ensimmäiset 500 kauluskarhua ja pyritään yhteistyössä karhutilojen lopettamiseen. On selvää, että sekä Kiinassa että muualla Aasiassa on vielä paljon tehtävää.

Koska Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 13 artiklassa määrätään, että EU:n ja jäsenvaltioiden on otettava politiikoissaan huomioon ”eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja, hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti”, voiko komissio vastata seuraaviin:

1. Voiko se kertoa, pitääkö se tarkoituksenmukaisena tehdä unionissa ja sen suhteissa Kiinaan sitoumuksia, joilla Kiinan hallitukselle tarjotaan apua, tukea ja kannustusta eläinten hyvinvointia parantavien politiikkojen, lakien ja asetusten laatimiseksi?

2. Voiko se kertoa, pitääkö se tarkoituksenmukaisena tehdä unionissa ja sen suhteissa Kiinaan sitoumuksia, joilla Kiinan hallitukselle tarjotaan apua, tukea ja kannustusta karhutilojen lopettamiseen liittyvien sitoumusten noudattamiseksi ja työskennellä yhdessä Kiinan hallituksen kanssa sellaisen suunnitelman laatimiseksi, jolla voidaan ajan mittaan auttaa mahdollisimman montaa yksittäisistä karhuista, joita pidetään karhutiloilla ennen niiden sulkemista?

3. Voiko se kertoa, miten ja missä aikataulussa se aikoo täyttää sitoumuksensa?

4. Voiko se kertoa, millaisia aloitteita se aikoo käynnistää torjuakseen karhunsappea sisältävien tuotteiden laitonta kauppaa?

—————————————

FI
E-000698/2011
John Dallin
komission puolesta antama vastaus
(30.3.2011)
Vaikka eläinten hyvinvointia ei erikseen mainita vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevassa yleissopimuksessa (GATT) tai muissa Maailman kauppajärjestön sopimuksissa, komissio käyttää hyväkseen kaikki tilaisuudet tiukentaa eläinten hyvinvointia koskevia vaatimuksia ja edistää niitä niin Euroopassa kuin koko maailmassa.

Komissio tekeekin yhdessä kauppakumppaneidensa kanssa työtä, jotta tietoisuus eläinten hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä lisääntyisi ja jotta kansainvälisesti tunnustetuista eläinten hyvinvointia koskevista säännöistä päästäisiin yhteisymmärrykseen. Tästä syystä eläinten hyvinvointia koskevaa teknistä yhteistyötä esitetään liitettäväksi vapaaehtoisesti kaikkiin kolmansien maiden kanssa parhaillaan ja tulevaisuudessa neuvoteltaviin kahden- ja monenvälisiin eläinlääkintä-, vapaakauppa ja kumppanuus- ja yhteistyösopimuksiin, ja asiasta käydään keskusteluja.

Eläinten hyvinvointia koskevien kysymysten liittämisestä sopimuksiin keskustellaan etenkin parhaillaan käytävissä kahdenvälisissä neuvotteluissa ASEAN-maiden kanssa sekä Kiinan kanssa käytävien kumppanuus- ja yhteistyösopimusneuvottelujen puitteissa.

EU:n lainsäädäntöä ei sovelleta kolmansiin maihin, sillä unionilla ei ole oikeudellista toimivaltaa kolmansissa maissa, esimerkiksi Kiinassa, pidettävien eläinten hyvinvoinnin osalta.

Vielä vähemmän unionilla on toimivaltaa puuttua kolmansien maiden kansallisten toimenpiteiden täytäntöönpanoon.

Tästä syystä komissio ei pysty tekemään karhunkasvatusta Kiinassa koskevia aloitteita. Se katsoo kuitenkin, että eläinten hyvinvointiin liittyvän tietoisuuden lisääminen kansainvälisellä tasolla on yksi keskeinen tapa parantaa tilannetta.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista