Kannanotot

Ajankohtaista

Eläinkuljetusrikkomusten rankaiseminen vaatii tehostamista

10.1.2011 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa Kannanotot
Sirpa Pietikäinen kysyi yhdessä kolmen muun suomalaismepin kanssa komissiolta, miten eläinkuljetusrikkomuksista sakotetaan ja jääkö liian moni rikkomus rankaisematta.

Kirjallisesti vastattava kysymys E-9622/2010
komissiolle

työjärjestyksen 117 artikla
Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Heidi Hautala (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE) ja Satu Hassi (Verts/ALE)
Aihe: Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 säännösten rikkomukset.
Eläinten suojelua kuljetuksen aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 25 artiklassa todetaan seuraavaa: ”Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomuksiin sovellettavia seuraamuksia koskevista säännöt ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden soveltamisen varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.”

Kansalaisjärjestöjen raportit osoittavat kuitenkin, että joissakin maissa virkaeläinlääkäreillä tai poliisilla ei ole oikeutta antaa rangaistusta rikkomuksesta tapahtumapaikalla. He vain antavat eräänlaisen sakkolapun, joka välitetään oikeusviranomaisille lisätoimenpiteitä sekä rahallisesta sakkorangaistuksesta tehtävää päätöstä varten.

Tietääkö komissio, kuinka monessa rikkomuksessa on annettu pelkkä sakkolappu ilman välitöntä seuraamusta?

Jos ei, mitä komissio aikoo tehdä saadakseen kyseisen tiedon?

Jos tieto on saatavissa, voiko komissio kertoa, kuinka monta prosenttia annetuista sakkolapuista käsitellään käytännössä eli kuinka monesta sakkolapusta määrätään sakkorangaistus?

Koska vaikuttaa siltä, että huomattava määrä sakoista jää maksamatta, voiko komissio kertoa, kuinka monta prosenttia sakoista maksetaan?

————————————————-

E-9622/10 FI
John Dallin
komission puolesta antama vastaus
(3.1.2011)
Kysymykset 1 ja 2: Jäsenvaltiot vastaavat eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005  täytäntöönpanon edellyttämän seuraamusjärjestelmän ja siihen liittyvien säännösten laatimisesta Komissio ei ole tietoinen tapauksista, joissa kansallisilla tarkastajilla ei ole oikeutta antaa rangaistusta tai joissa rikkomuksen yhteydessä on annettu sakkolappu ilman välitöntä seuraamusta.

Komissio valvoo jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten työtä tekemällä säännöllisiä tarkastuskäyntejä, joista vastaavat Irlannin Grangessa sijaitsevan terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston tarkastusyksikön (FVO eli elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto) asiantuntijat. Niitä koskevat raportit julkaistaan komission WWW-sivustolla.
Aina kun on yhdenmukaisiin, riittäviin ja luotettaviin tietoihin perustuvia todisteita siitä, että jonkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei pane täytäntöön yhteisön oikeussääntöjä, komissio voi harkita rikkomusmenettelyn käynnistämistä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 258 artiklan mukaisesti.

Kysymykset 3 ja 4: Komissiolla ei edellä mainituista syistä ole tietoa muista arvoisien parlamentin jäsenten mainitsemista asioista (eli siitä, kuinka monta prosenttia annetuista sakkolapuista käsitellään käytännössä siten, että niistä määrätään sakkoja, tai siitä, kuinka monta prosenttia sakoista maksetaan). 

Vastaavasti jäsenvaltiota ei ole velvoitettu ilmoittamaan komissiolle kyseisiä tietoja asetuksen artiklan 27 mukaisissa jäsenvaltioiden tekemiä tarkastuksia koskevissa vuotuisissa kertomuksissa.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista