Kannanotot

Ekologinen Eurooppa Kannanotot

Komissio vastasi kirjalliseen kysymykseeni eläinkokeiden valvonnasta

21.2.2012 Ekologinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Kysyin komissiolta, miten se valvoo jäsenmaissa toteutettavia eläinkokeita. Kysymyksellä viitataan erityisesti vuonna 2010 voimaan tulleeseen direktiiviin koe-eläinten suojelusta. Lue komission antama vastaus.

Kirjallisesti vastattava kysymys E-012087/2011

komissiolle

työjärjestyksen 117 artikla

Sirpa Pietikäinen (PPE)

Aihe:            Eläinkokeet – komission toteuttama kansallisten tarkastusten valvonta

Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun direktiivin 2010/63/EU 35 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että komissio toteuttaa valvontatoimia jäsenvaltioiden kansallisten tarkastusten infrastruktuurin ja toiminnan osalta, mikäli ilmenee perusteltuja huolenaiheita.

1.    Miten komissio arvioi jäsenvaltioilta saatavat tiedot päättääkseen valvonnan toteuttamisesta?

2.    Minkä muiden kansallisten tarkastusten infrastruktuuria ja toimintaa koskevien kysymysten komissio katsoo olevan ”perusteltuja huolenaiheita” ”ilman ennakkovaroitusta suoritettujen tarkastusten osuuden” (35 artiklan 1 kohta) lisäksi?

3.    Mikä komission elin päättää, onko valvonta toteutettava, ja mikä elin suorittaa valvontatoimet?

4.    Miten valvontatoimet järjestetään ja suoritetaan?

5.    Mitä rakenteita luodaan varmistamaan, että valvonnasta vastaava tarkastuslaitos tekee tehokasta yhteistyötä eläinkokeisiin liittyvistä asioista vastaavan ympäristöasioiden pääosaston kanssa?

6.    Mitä seurantaa komissio toteuttaa varmistaakseen, että kaikki tarkastuksissa todetut heikkoudet (johdanto-osan 37 kappale) korjataan?

————————————————————————–

FI
E-012087/2011
Janez Potočnikin

komission puolesta antama vastaus

(15.2.2012)

Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annettu direktiivi 2010/63/EU[1] tuli voimaan marraskuussa 2010. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 10. marraskuuta 2012, ja sitä sovelletaan kaikilta osin 1.1.2013 alkaen.

Jäsenvaltioiden edellytetään toimittavan komissiolle selvitykset direktiivin ja erityisesti tarkastuksia koskevan 34 artiklan täytäntöönpanosta viimeistään 10. marraskuuta 2018. Ellei komissiolle ilmoiteta kansallisten tarkastusjärjestelmien täytäntöönpanoon liittyvistä puutteista ennen kyseistä marraskuun 2018 määräaikaa, mainittuja täytäntöönpanosta laadittuja selvityksiä käytetään perustana arvioitaessa, ovatko komission tarkastukset tarpeen.

Direktiivin 2010/63/EU 35 artiklassa säädetään, että komissio toteuttaa valvontatoimia ”mikäli ilmenee perusteltuja huolenaiheita, ottaen muun muassa huomioon ilman ennakkovaroitusta suoritettujen tarkastusten osuuden”. ”Perusteltujen huolenaiheiden” olisi pohjauduttava 34 artiklan 2 kohdassa vahvistettuihin riskianalyysin periaatteisiin. Tämä tarkoittaa, että huomioon olisi otettava esimerkiksi seuraavat seikat: säilytettävien eläinten lukumäärä ja laji, tiedot siitä, miten direktiiviä on aiemmin noudatettu, laitoksissa toteutettujen hankkeiden määrä ja tyypit sekä kaikki muut tiedot, jotka saattavat viitata säännösten noudattamatta jättämiseen.

Direktiivin 35 artiklan 3 kohdassa säädetään jäsenvaltioiden velvoitteesta ottaa huomioon tarkastusten tulokset. Komissio valvoo, että tätä velvoitetta noudatetaan ripeästi ja kokonaisvaltaisesti.

Komissio analysoi parhaillaan mahdollisia vaihtoehtoja, jotka liittyvät komission tarkastusten käytännön järjestämiseen ja rakenteeseen.


[1]     EUVL L 276, 20.10.2010, s. 33–79.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista