Kannanotot

Ekologinen Eurooppa Kannanotot

Kirjallinen kysymys komissiolle: YVA-direktiivin asianmukainen soveltaminen Suomessa Savonlinnan ohikulkutien yhteydessä

3.6.2010 Ekologinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

KIRJALLINEN KYSYMYS P-3017/10
esittäjä(t): Sirpa Pietikäinen (PPE)
komissiolle

Aihe: YVA-direktiivin asianmukainen soveltaminen Suomessa Savonlinnan ohikulkutien yhteydessä

Suomen liikenneministeriö vahvisti 25.10.1995 ns. Savonlinnan ohikulkutietä koskevan tiesuunnitelman. Vesioikeus antoi 29.12.1994 luvan tiehankkeen vesistötyökohteille.

Hankkeeseen ei sovellettu lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994), koska lain soveltamissäännöksen mukaisesti sitä ei sovelleta hankkeeseen, josta on ennen 14.1.1994 julkisesti kuulutettu.

Vuonna 1994 annettuun vesioikeuden päätökseen on myönnetty jatkoaikaa kahdesti, ensimmäisen kerran Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksellä 2.1.2004, toisen kerran 8.9.2008.

Korkein hallinto-oikeus kumosi 19.3.2010 antamallaan päätöksellä KHO 2010:16 ympäristölupaviraston vuoden 2008 päätöksen lainvastaisena. Päätöksen perusteluna todetaan olosuhteiden alueella saattaneen olennaisestikin muuttua alkuperäisen luvan myöntämisen jälkeen ja että vesitalousluvan määräaikojen pidentäminen siten saattaisi johtaa tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin (85/337/ETY , YVA-direktiivi) tehokkaan toteutumisen vaarantumiseen.

Tiehanketta ei ole vielä käynnistetty. Kun olosuhteet alueella ovat saattaneet olennaisestikin muuttua vuosina 1994 ja 1995 myönnettyjen lupien myöntämisen jälkeen, YVA-direktiivin tehokas toteuttaminen edellyttää, ettei Savonlinnan ohikulkutietä toteuteta ennen YVA-menettelyä. Euroopan tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan jäsenvaltioiden on poistettava lainvastaiset seuraukset, jotka aiheutuvat unionin oikeuden rikkomisesta. Tuomioistuimen ratkaisun C-201/02 (Wells) mukaan jäsenvaltion on korjattava direktiivin vastainen tila esimerkiksi peruuttamalla lupa.

Suomen hallituksen toimivaltaan ei kuulu tiehanketta varten myönnettyjen lupien peruuttaminen. Hallitus voi kuitenkin pidättäytyä myöntämästä hankkeelle rahoitusta, jolloin myönnetyt luvat raukeavat, lupakäsittely on käynnistettävä uudelleen ja YVA-voidaan toteuttaa.

Onko Suomen hallitus asianmukaisesti noudattanut jäsenvelvoitteitaan, kun se ei ole varmistanut YVA-menettelyn toteuttamista Savonlinnan ohikulkutiestä pidättäytymällä myöntämästä ohikulkutielle rahoitusta ennen YVA:n toteuttamista?

——————————————

E-3017/10FI
Janez Poto?nikin
komission puolesta antama vastaus
(1.6.2010)
Komissio ei ole tietoinen arvoisan parlamentin jäsenen mainitsemasta suunnitellusta tiehankkeesta. Toimitettujen tietojen mukaan tiehankkeelle myönnettiin lupa vuonna 1995 ja sen edellyttämä lupa vesistötyökohteille vuonna 1994. Tuolloin hankkeeseen ei sovellettu kansallista lakia ympäristövaikutusten arvioinnista eikä direktiiviä 85/337/ETY  (YVA-direktiivi). Koska tien rakentamistöiden aloittaminen viivästyi, toimivaltaiset viranomaiset jatkoivat kahdesti (vuonna 2004 ja 2008) vesistötyökohteita koskevaa lupaa. Korkein hallinto-oikeus katsoi maaliskuussa 2010, että luvan toinen jatkoaika oli myönnetty lainvastaisesti.

Komissio katsoo arvoisan parlamentin jäsenen kysymyksessä annettujen tietojen perusteella, että ympäristövaikutusten arviointi on tarkoitus tehdä ennen kuin työt aloitetaan. YVA-direktiivin 2 artiklan perusteella sellaisten hankkeiden ympäristövaikutukset, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia, on arvioitava ennen luvan myöntämistä. Tämä vaatimus käy ilmi myös YVA-direktiivin 8 artiklasta, jonka mukaan arvioinnin ja käytyjen neuvottelujen tulokset on otettava huomioon lupamenettelyssä. Koska arvioinnin nimenomaisena tarkoituksena on, että luvan yhteydessä tarkastellaan toimenpiteitä, jotka on toteutettava, jotta vältetään, vähennetään ja jos mahdollista lievennetään merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympäristöön, hankkeen ja erityisesti ympäristöön vaikuttavien toimien käynnistäminen edellyttäisi voimassa olevaa lupaa ja sitä, että toimivaltaisille viranomaisille ja asiasta kuullulle yleisölle on tiedotettu asiasta YVA-direktiivin 9 artiklan mukaisesti.

Hankkeen kokoonpanosta riippuen hankkeen sellaisten osien (YVA, muut tutkimukset tai suunnittelu- ja hallintapalvelut) rahoittaminen, joihin ei sovelleta YVA-menettelyä, ei olisi YVA-direktiivin vastaista. Sen sijaan sellaisten töiden aloittaminen, joiden osalta ympäristövaikutusten arviointi on vielä käynnissä, olisi.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista