Kannanotot

Ekologinen Eurooppa Kannanotot

Kirjallinen kysymys komissiolle Ydinvoimalla toimivan merenalaisen öljyn ja kaasun porausalueen kehittäminen Venäjän hallussa oleville arktisille merialueille

31.3.2009 Ekologinen Eurooppa Kannanotot

KIRJALLINEN KYSYMYS E-0104/09

esittäjä(t): Sirpa Pietikäinen (PPE-DE)
komissiolle

Aihe: Ydinvoimalla toimivan merenalaisen öljyn ja kaasun porausalueen kehittäminen Venäjän hallussa oleville arktisille merialueille

Venäjä suunnittelee kehittävänsä laajamittaisesti arktisten alueidensa öljy- ja kaasuvarojen hyväksikäyttöä. Alueella vallitsevat erittäin ankarat sääolosuhteet, minkä lisäksi luonnonvarojen hyväksikäyttö vaatii suurimittaista energiankäyttöä. Näistä syistä yksi venäläisessä keskustelussa esille nousseista mahdollisuuksista on käyttää ydinvoimalla käyviä vedenalaisia porausaluksia sekä kelluvia ydinvoimaloita helpottamaan alueen kaasu- ja öljyvarojen porausta.

Arktinen ekologinen ympäristö on erittäin haavoittuvainen, ja alueen luonnonvarojen hyväksikäyttö synnyttää vakavan uhan arktiselle ekosysteemille. Komissio on ottanut tämän kiitettävästi huomioon kannanotoissaan sekä tutkimus- ja muussa toiminnassaan .

Venäjältä toimitetaan EU:n alueelle suuria määriä energiaa. Miten komissio pyrkii takaamaan, että EU:n alueelle toimitettu energia on tuotettu ympäristön kannalta turvallisella ja kestävällä tavalla?

E-0104/09FI
Benita Ferrero-Waldnerin
komission puolesta antama vastaus
(31.3.2009)

Paitsi valtiot, joiden alueesta osa sijaitsee arktisella pohjoisnapa-alueella, (Yhdysvallat, Kanada, Venäjä, Norja ja Grönlanti), myös Euroopan unioni on monissa yhteyksissä selkeästi ilmaissut, että alue on sille strategisesti tärkeä. Tämä käy ilmi myös tiedonannosta, jonka komissio on antanut arktisesta alueesta .

Komissio on tietoinen siitä, että arktinen ekosysteemi on erittäin haavoittuvainen, kuten arvoisa parlamentin jäsen toteaa. Komissio toteaakin edellä mainitussa tiedonannossaan, että arktisen alueen valtavat meri- ja maa-alueet ovat maapallon ympäristölle ja ilmastolle elintärkeitä mutta haavoittuvia osia. Lisäksi ilmastonmuutos, saasteiden kaukokulkeutuminen ja ihmisen lisääntynyt toiminta alueella ovat johtaneet siihen, että alue muuttuu nopeasti. Arktisen alueen ilman lämpötila on noussut kaksi kertaa niin nopeasti kuin ilman lämpötila maapallolla keskimäärin. Eräissä ilmastomalleissa ennustetaan, että Pohjoisen jäämeren jääpeite katoaa kesäkuukausiksi kokonaan viimeistään vuodesta 2040 lähtien.

Jään sulaminen arktisella alueella ja nykyteknologian kehitys tarjoavat yhdessä entistä paremmat mahdollisuudet kansainvälisen meriliikenteen harjoittamiselle tällä haavoittuvalla alueella ja alueen runsaiden luonnonvarojen hyödyntämiselle. Arktisella alueella on todennäköisesti maailman suurimmat vielä hyödyntämättömät öljy- ja kaasuvarannot. Joidenkin tutkimusten mukaan alueella sijaitsee jopa 25 prosenttia maailman käyttämättömistä hiilivetyvaroista .

Arktisen alueen varannoilla voitaisiin auttaa parantamaan energian toimitusvarmuutta EU:ssa. Energia-asioista ja kalastus- ja meriasioista vastaavat komission jäsenet ovat todenneet, että vaikka tarve hyödyntää arktisen alueen luonnonvaroja kasvaa tulevaisuudessa, on muistettava, että luonnonvarojen runsauteen liittyy yhtä paljon haasteita kuin mahdollisuuksiakin. Arktisen alueen hiilivetyvarojen talteenotosta ja uusien laivareittien avaamisesta voi olla hyötyä, jos samalla noudatetaan tinkimättä erittäin tiukkoja ympäristövaatimuksia. Komissio on sen vuoksi sitoutunut varmistamaan, että se edistää politiikallaan talouskehitystä vaarantamatta kuitenkaan meri- ja rannikkoympäristöä.

Kuten arvoisa parlamentin jäsen toteaa, arktisen alueen hiilivetyjen talteenotto vaatii runsaasti energiaa, joka voi olla myös ydinenergiaa. Venäläisten tutkijoiden esittämä mahdollisuus käyttää ydinvoimalla käyviä vedenalaisia porausaluksia on yksi tekninen ratkaisu muiden vaihtoehtoisten öljyn ja kaasun talteenottotekniikoiden joukossa. Tällaiseen teknologiaan liittyy kuitenkin monia avoimia, kaupallista ja teknistä toteutettavuutta koskevia kysymyksiä, koska ydinenergialla toimivien voimanlähteiden käyttö arktisissa olosuhteissa edellyttää pääomaa ja siihen liittyy myös riskejä. Arktisesta alueesta laatimassaan tiedonannossa komissio esittää arktiseen ympäristöön vaikuttavien hankkeiden, suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnin lisäämistä.

Kalastus- ja meriasioista vastaava komission jäsen totesi jokin aika sitten Norjassa Tromssassa järjestetyssä arktista aluetta käsitelleessä konferenssissa, että jään sulaminen arktisella alueella ja nykyteknologian kehitys tarjoavat yhdessä entistä paremmat mahdollisuudet kansainvälisen meriliikenteen harjoittamiselle tällä haavoittuvalla alueella ja alueen runsaiden luonnonvarojen hyödyntämiselle. Vaikka tätä kehitystä ei voida estää, komissaarin mukaan voidaan silti varmistaa, että meriliikenne, kalastus ja mineraalien talteenotto arktisella alueella on kestävän kehityksen mukaista, mikä merkitsee, että alueen asukkaita ja heidän ainutlaatuista elinympäristöään suojataan kaikin mahdollisin tavoin. EU ei myöskään voi estää arktisella alueella ydinenergiaa hyödyntämällä talteenotetun kaasun ja öljyn tuontia EU:hun. Komissio seuraa kuitenkin tarkkaan tällaista talteenottoa ja pyrkii vaikuttamaan arktisella alueella tapahtuvalle talteenotolle asetettaviin vaatimuksiin.

Komissio kannustaa noudattamaan mahdollisimman tiukkoja ympäristövaatimuksia. Lisäksi Euroopan unioni kuuluu merkittävimpiin arktisen alueen kannalta välittömästi tärkeän tutkimuksen tukijoihin, ja se pyrkii hankkimaan luotettavaa tieteellistä tietoa kaikkien toimiensa tueksi. Komissio on lisäksi sitoutunut edistämään vaikeissa ilmasto-olosuhteissa ja syvissä vesissä tapahtuvassa hiilivetyjen talteenotossa tarvittavan offshore-teknologian ja infrastruktuurin tutkimusta ja kehittämistä. Se on, kuten tiedonannosta käy ilmi, myös suosittanut, että olisi arvioitava mahdollisuutta soveltaa arktisen neuvoston laatimia öljyn ja kaasun talteenottoa koskevia suuntaviivoja.

Arktinen alue on myös tärkeä osa pohjoista ulottuvuutta. Tällä politiikan osa-alueella keskitytään Luoteis-Venäjään, ja sillä on toteutettu merkittäviä hankkeita etenkin ympäristöalalla. Komissio pyrkii luomaan vankan perustan Venäjän federaation ja Norjan kanssa tehtävälle pitkäaikaiselle yhteistyölle helpottaakseen näin samalla arktisen alueen hiilivetyvarojen kestävää ja ympäristöä säästävää etsintää, talteenottoa ja kuljetusta.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista