Kannanotot

Ekologinen Eurooppa Kannanotot

Kirjallinen kysymys komissiolle: EU:n metsien terveydentilan seurannan jatkuminen vuoden 2010 jälkeen

28.9.2010 Ekologinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Kirjallisesti vastattava kysymys E-6020/2010
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla

Satu Hassi (Verts/ALE) ja Sirpa Pietikäinen (PPE)

Aihe: EU:n metsien terveydentilan seurannan jatkuminen vuoden 2010 jälkeen

Euroopan metsäympäristön seuranta perustuu pitkäkestoiselle tiedonkeruulle, jota on kerätty kansallisissa metsäinventaarioissa ja Euroopan laajuisessa metsien terveydentilan seurannassa vuosikymmenten ajan. Metsien terveydentilan seuranta on jatkunut jo 25 vuotta 41 maan, Euroopan komission ja YK:n Euroopan talouskomission alaisuudessa toimivan ICP Forests -ohjelman yhteisponnistuksena. Pitkäkestoisen ja laajan seurannan aikana kertyneen aikasarjadatan avulla on voitu tehdä laadukasta tieteellistä tutkimusta ja kasvattaa ymmärrystä metsäympäristön muutosten syy-seuraussuhteista, jotka eivät olisi löytyneet ilman tätä tietovarantoa.
Komissio on ollut mukana rahoittamassa Euroopan metsien terveydentilan seurantaa vuodesta 1986 lähtien. Komission rahoitus loppui vuonna 2006 ”Forest Focus” -asetuksen rauetessa. Jäsenmaille vakuutettiin, että komission osuus ohjelman rahoituksesta jatkuu myöhemmin LIFE+-hankkeiden muodossa, minkä vuoksi osallistuvat valtiot rahoittivat seurantaohjelman kokonaan itse vuosina 2007–2008. Vuosina 2009–2010 komissio taas rahoitti seurantaohjelmaa LIFE+-hankkeella ”FutMon”. Vuosien 2011–2013 ajaksi EU:n jäsenmaat hakivat seurantaohjelmalle rahoitusta LIFE+-hankkeelle ”ForEU”. Komissio kuitenkin hylkäsi tämän rahoitusanomuksen.

Komission rahoituksen loppuessa metsäohjelman jatkuminen vuoden 2010 jälkeen on vaarassa. Tämä metsänseurannan loppuminen olisi jyrkässä ristiriidassa useiden komission omien tavoitteiden kanssa. Vuonna 2006 valmistuneessa metsänhoitoa koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa esitetään, että yhtenä suunnitelman avaintoimista valmistellaan Euroopan metsien seurantajärjestelmää, ja todetaan seuraavaa: ”Forest Focus -toimintasuunnitelma päättyy vuonna 2006. Ympäristön seurantaa EU:n tasolla voidaan tukea vuosina 2007–2013 uudesta Life+-välineestä.” (KOM(2006)0302)

Miten komissio aikoo toteuttaa metsänhoitoa koskevan toimintasuunnitelman avainkohdan 8 ja varmistaa, että metsien terveydentilan seuranta jatkuu EU:ssa vuoden 2010 jälkeen?
———————————————————————
E-6020/10FI
Janez Poto?nikin
komission puolesta antama vastaus
(16.9.2010)

EU:n lainsäädännön perusteella on osarahoitettu metsien terveyden seurantaa EU:n varoilla vuodesta 1987 vuoteen 2006. Tuolloin päättyi Forest Focus -asetuksena tunnetun asetuksen N:o (EY) 2152/2003 voimassaoloaika. Vuodesta 2007 metsien tilan seurannalle ei ole ollut EU:n oikeudellista perustaa, mutta ympäristöalan pääasiallista rahoitusvälinettä Life+-ohjelmaa koskevan asetuksen (EY) 614/20007 tavoitteisiin kuuluu metsien seurannan tukeminen.

Life+ on tarjonnut vuodesta 2007 mahdollisuuden osarahoittaa metsien seurannan hankkeita, mutta kyseessä ei ole asetus, jossa erityisesti keskityttäisiin metsien tilan seurantaan. Hankkeille on haettava rahoitusta asetuksessa esitettyjen valintamenettelyjen mukaisesti ja osarahoituksen edellyttämät vaatimukset täyttävistä hankkeista valitaan osa.

Koska jäsenvaltioilla ei enää ole velvoitetta osallistua metsien seurantahankkeisiin, ne hakevat rahoitusta vain, jos ne katsovat sen aiheelliseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että johdonmukaista EU:n laajuista seurantalähestymistapaa ei ole voitu varmistaa sen jälkeen, kun Forest Focus päättyi vuonna 2006.

Jotta voidaan saavuttaa EU:n metsästrategiassa ja metsänhoitoa koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet, komissio antoi maaliskuussa 2010 vihreän kirjan metsien suojelusta ja metsätiedosta. Tällä vihreällä kirjalla pyritään käynnistämään keskustelua muun muassa metsien seurannasta ja sitä koskevasta tiedosta. Vihreän kirjan julkistamisen jälkeen käynnistettiin julkinen kuuleminen, joka päättyi 31. heinäkuuta 2010. Julkisen kuulemisen tulokset sekä muiden toimielinten, kuten neuvoston ja parlamentin, vastaukset, ohjaavat tulevaa keskustelua EU:n metsiä koskevasta tiedosta sekä metsien terveyden seurannasta.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista