Kannanotot

Ekologinen Eurooppa Kannanotot

Kirjallinen kysymys komissiolle Ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden ekonomiasta

6.2.2009 Ekologinen Eurooppa Kannanotot

KIRJALLINEN KYSYMYS E-6536/08
esittäjä(t): Anders Wijkman (PPE-DE) ja Sirpa Pietikäinen (PPE-DE)
komissiolle

Aihe: Ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden ekonomia

Euroopan komissio ja Saksan liittovaltion ympäristöministeriö ovat yhdessä käynnistäneet maailmanlaajuisen ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden ekonomiaa koskevan TEEB-tutkimuksen (The Economics of Ecosystems and Biodiversity).

TEEB-hankkeen väliraportti, joka esiteltiin biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen yhdeksännessä sopimuspuolten konferenssissa Bonnissa toukokuussa 2008 osoittaa, että jos emme valitse oikeanlaista politiikkaa, tärkeiden ekosysteemien liikakäyttö ja sen aiheuttamat vauriot lisääntyvät ja nopeutuvat. Tämä tuhoaisi ajan mittaan sekä luonnonvarat että koko talouden. Keskeiseksi ongelmaksi on todettu nykyisten talouspoliittisten puitteiden kyvyttömyys antaa luonnonpääomalle arvo. Tästä syystä raportti ehdottaa puitteita biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden köyhtymisen arviointiin. Tarkoituksena on kehittää poliittiset välineet, joilla ekosysteemipalvelut voidaan integroida talouspoliittisiin puitteisiin.

Lopullisessa raportissa vuonna 2010 annetaan tarkemmat suositukset. Toimintaa ei kuitenkaan pitäisi lykätä niin pitkälle. Millaisia suunnitelmia komissiolla on TEEB-väliraportin alustavien suositusten toimeenpanemiseksi omassa politiikassaan?

E-6536/08FI
Stavros Dimasin
komission puolesta antama vastaus
(5.2.2009)

Komissio toteuttaa parhaillaan useita toimia, joiden tarkoituksena on parantaa tietämystä Euroopan ekosysteemien terveydestä, elinvoimasta ja vastustuskyvystä sekä edistää samalla ekosysteemien parantamista käytännössä.

Ympäristöasioista vastaava komissaari ja ministeri Gabriel käynnistivät todellakin vuonna 2007 Potsdamissa pidetyn G8+5 -ryhmän ympäristöministerien kokouksen jälkeen arvoisien parlamentin jäsenten mainitseman tutkimuksen, jossa tarkastellaan ekosysteemejä ja biologista monimuotoisuutta taloudellisena kysymyksenä (TEEB). Tutkimusta johtaa Deutsche Bankin kokenut taloustieteilijä, Pavan Sukhdev, ja hanketta hallinnoi Bonnissa sihteeristö, joka toimii Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) yhteydessä. Tutkimuksessa pyritään kehittämään järjestelmällinen ja koordinoitu menetelmä, jolla voidaan määrällisesti tarkastella luonnon ihmiskunnan hyödyksi tarjoamien tavaroiden ja palvelujen oikeaa taloudellista arvoa. Tutkimus on keskeinen osa laajempaa prosessia, jonka tavoitteena on luonnon ekosysteemien suojelu ja säilyttäminen, jotta voidaan taata ekosysteemeihin perustuvien tavaroiden ja palvelujen virran jatkuminen tuleville sukupolville. Tutkimuksessa olennaista on osoittaa, että ekosysteemit tarjoavat arvokkaita ja ihmisyhteiskunnan eloonjäämiselle välttämättömiä palveluja, joiden tuottaminen on varmistettava ja joiden tuottamista on tuettava tehokkailla suojelutoimilla ja ekosysteemipalveluista perittävillä maksuilla. Tutkimuksen ensimmäinen väliraportti esitettiin biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen yhdeksännessä sopimuspuolikonferenssissa (CBD COP9) Bonnissa toukokuussa 2008. Lisää tuloksia saadaan todennäköisesti syksyllä 2009, ja loppuraportti on määrä esittää CBD COP10:ssä Japanissa vuonna 2010.

Komissio ei aio odottaa TEEB-tutkimuksen lopullisia tuloksia soveltaakseen väliraportin linjauksia. Kuten komission tiedonannossa ”Väliarviointi biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta” mainitaan, komissio myöntää, että EU:lta edellytetään huomattavia ponnisteluja, jotta se voisi päästä lähemmäksi biodiversiteettiin liittyvää tavoitettaan vuodelle 2010. Komissio aikoo siksi jatkaa ja tehostaa toimia, jotka esitetään biologista monimuotoisuutta koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa. Toimintasuunnitelma liittyi tiedonantoon ”Biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen vuoteen 2010 mennessä – ja sen jälkeen: Ekosysteemipalvelujen säilyttäminen ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi” . Jäsenvaltiot ovat varanneet ajanjaksolla 2007–2013 40 miljardia euroa toimenpiteisiin, joilla on tarkoitus parantaa ympäristöä ja maaseutua EU:n maaseudun kehittämistä koskevan politiikan mukaisesti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuella. ”Terveystarkastuksesta” marraskuussa 2008 saavutetussa poliittisessa sopimuksessa päätettiin osoittaa ainakin 3,5 miljardin lisärahoitus (vuosille 2010–2013) EU:n maaseudun kehittämispolitiikkaan. Biologinen monimuotoisuus on yksilöity yhdeksi viidestä ensisijaisesta aiheesta, joihin näitä lisävaroja tulisi käyttää.

Lisäksi komissio toteuttaa tällä hetkellä muita asiaan liittyviä toimia, jotka esitetään kestävää kehitystä koskevassa Euroopan unionin strategiassa ja luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevassa teemakohtaisessa strategiassa .

Komissio aikoo antaa vuoden 2009 alkuvaiheilla tiedonannon, joka perustuu BKT:tä laajemmalle tarkastelulle (Beyond GDP). Tämä on jatkoa parlamentissa marraskuussa 2007 pidetylle konferenssille, joka oli erittäin merkityksellinen tässä yhteydessä.

Komissio järjestää lisäksi Kreikassa 27. ja 28. huhtikuuta 2009 suuren kaksipäiväisen konferenssin, joka on omistettu biologisen monimuotoisuuden suojelemista koskevalle tulevalle EU-politiikalle. Konferenssin tarkoituksena on jättää uudelle komissiolle viesti tulevista poliittisista tavoitteista. Täten voidaan helpommin luoda perusta uudelle, kattavalle politiikalle, joka koskee biologisen monimuotoisuuden suojelemista EU:ssa. Uuden politiikan täytyy perustua olemassa olevaan lainsäädäntöön, mutta siinä on myös käsiteltävä ekosysteemien (niiden vastustuskyvyn, eheyden ja elinvoiman) sekä näiden luonnon järjestelmien tarjoamien palvelujen suojelua.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista