Kannanotot

Ekologinen Eurooppa Kannanotot

Kirjallinen kysymys komissiolle: Biopolttoaineiden tuotannosta johtuvien epäsuorien maankäytön muutosten aiheuttamine päästöjen arvioimisesta ja minimoimisesta

6.4.2010 Ekologinen Eurooppa Kannanotot

KIRJALLINEN KYSYMYS E-6409/09
esittäjä(t): Sirpa Pietikäinen (PPE)
komissiolle

Aihe: Komission toteuttamat toimenpiteet lisääntyneestä biopolttoainetuotannosta johtuvien epäsuorien maankäytön muutosten aiheuttamien päästöjen arvioimiseksi ja minimoimiseksi

Euroopan unioni hyväksyi äskettäin biopolttoainepolitiikan. Politiikkaa koskevissa neuvotteluissa yksi parlamentin tärkeimmistä vaatimuksista oli epäsuorien maankäytön muutosten vaikutusten riittävä sisällyttäminen biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyyskriteereihin. Komissio lupasi tarkastella vaikutuksia ja ehdottaa tapoja, joilla vaikutukset voitaisiin sisällyttää biopolttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmiin.

Miten tekijän, joka ottaisi huomioon epäsuorien maankäytön muutosten aiheuttamat päästöt, kehittämisessä on edistytty?

Aikooko komissio arvioida perusteellisesti epäsuorien maankäytön muutosten laajuuden? Entä aikooko komissio varmistaa, että asia sisällytetään asianmukaisesti EU:n päästötavoitteisiin kuuluviin biopolttoaineiden päästölaskelmiin?

Milloin komissio aikoo esittää parlamentille erityisesti maatalouden ja kauppapolitiikan pääosastojen sekä yhteisen tutkimuskeskuksen teettämät tutkimukset, joissa arvioidaan epäsuoriin maankäytön muutoksiin liittyviä biopolttoainepolitiikan vaikutuksia? Milloin tutkimukset saatetaan julkisesti arvioitaviksi?

Aikooko komissio myös tutkia epäsuorien maankäytön muutosten vaikutuksia mittaavan tekijän (ILUC factor) käytännön sovellustapoja?

——————————————————–

E-6381/09FI
E-6408/09FI
E-6409/09FI
E-0344/10FI
Günther Oettinger
komission puolesta antama vastaus
(31.3.2010)
Kuten arvoisien parlamentin jäsenten mainitsemassa lainsäädännössä todetaan, komissio esittää viimeistään 31 päivään joulukuuta 2010 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa tarkastellaan epäsuorien maankäytön muutosten vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin ja käsitellään tapoja minimoida tämä vaikutus. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotus, joka perustuu parhaaseen saatavilla olevaan tieteelliseen näyttöön ja jossa esitetään epäsuorista maankäytön muutoksista johtuvista hiilivarantojen muutoksista aiheutuvien päästöjen osalta konkreettiset menetelmät.

Epäsuorat maankäytön muutokset ovat komissiossa laajan ja kattavan tarkastelun kohteena. Mainitun kertomuksen laatimista varten komissio pyrkii parhaillaan muodostamaan paremman käsityksen siitä, millaisia vaikutuksia biopolttoaineiden (lisääntyneestä) käytöstä johtuvilla epäsuorilla maankäytön muutoksilla voi olla. Parhaillaan toteutetaan seuraavia mallinnuksia ja analyysejä :

– yleiseen tasapainomalliin perustuva mallinnus
– osittaiseen tasapainomalliin perustuva mallinnus
– eri mallinnusten välinen vertailu
– kirjallisuuteen perustuva selvitys

Näiden analyysien avulla voidaan helpommin ymmärtää mahdollisten epäsuorien maankäytön muutosten luonnetta. Komissio on ryhtynyt alustavasti arvioimaan epäsuorien maankäytön muutosten mahdollisten seurausten käsittelyyn käytettävien mekanismien ja menetelmien vaikutuksia. Komissio järjesti aiheesta alustavan kuulemisen kesä- ja heinäkuussa 2009. Kasvihuonekaasujen laskentamenetelmiin lisättävä ”tekijä” on yksi harkittavana olevista vaihtoehdoista.

Komissio on sitoutunut avoimuuteen. Tämän mukaisesti se aikoo järjestää julkisen kuulemisen ennen kuin se toimittaa mainitun kertomuksen parlamentille ja neuvostolle. Lisäksi se asettaa mallinnukset julkisesti saataville, kun ne ovat valmiit. Ajoituksesta voidaan todeta, että komission on määrä laatia kertomus vuoden 2010 loppuun mennessä. Mitä tulee asianmukaisiksi katsottujen toimenpiteiden käytännön toteuttamiseen, tätä tarkastellaan osana edellä kuvattua eri vaihtoehtoja koskevaa työtä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista