Kannanotot

Blogi

Sijoittajien luottamus talouteen rakentuu oikeasta ja riittävästä tiedosta

28.10.2015 BlogiSirpa sanonutVauras Eurooppa Kannanotot

Komission toimintasuunnitelma pääomamarkkinaunionista (PMU) kuuluu tällä hetkellä EU:n ajankohtaisimpiin hankkeisiin. PMU-hankkeessa on kyse Euroopan talouden kasvun vauhdittamisesta sarjalla uusia lainsäädäntöhankkeita ja aiempien säädösten uudelleen arvioinnista. Keskeisinä päämäärinä ovat pk-yritysten rahoituksensaanti, rajat ylittävien sijoitusten ja pitkäaikaissijoitusten lisääminen, sekä läpinäkyvät, korkean luokituksen arvopaperit.

Tavoitteet ovat kannatettavia ja voivat toteutuessaan lisätä yritysten toimintamahdollisuuksia sekä parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta. Suurien linjojen lisäksi tarvitaan kuitenkin keskittymistä myös tavallisten ihmisten kokemukseen omasta ja yleisestä talouden tilasta. Ilman luottamusta huomiseen kukaan ei uskalla ottaa riskiä ja sijoittaa uusiin innovaatioihin, vaikka toteutuessaan niistä voi kasvaa sekä omistajiaan että koko EU:ta rikastuttavia kasvuyrityksiä.

Luottamuksen kasvattamisessa ja talouden rakenteiden kestävyyden varmistamisessa tärkeintä ovat läpinäkyvyys ja oikea informaatio. Pelkkä tiedon saatavilla oleminen ei riitä, vaan se täytyy pystyä esittämään myös asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa. Lainsäätäjien tehtävä on katsoa, että sijoitusvälittäjillä on selkeät toimintaperiaatteet, ja että kuluttajilla on samat mahdollisuudet päästä käsiksi sijoitusmarkkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Piensijoittajat eivät ole yksi homogeeninen ryhmä, joille sopivat tai eivät sovi samat sijoituskohteet. Jokainen sijoittaja on erilainen, ja tekee päätöksiä omien arvojensa ja elämäntilanteensa pohjalta. Näin myös sijoitusneuvojien tulisi kohdata asiakkaansa.

Sijoittajien tietämys finanssimarkkinoista ja ymmärrys oman henkilökohtaisen taloutensa tilasta vaihtelevat. Toisille voivat sopia suuret kertasijoitukset kasvumarkkinoille, kun taas toinen sijoittaa mieluummin vähän kerrallaan suhteellisen vakaaseen rahastoon. Tärkeintä on varmistaa, että jokaiselle löytyy sopiva sijoituskohde. Riskinottokin on sallittua, kunhan ymmärtää sen mahdolliset vaikutukset ja on valmiutta kantaa seuraukset.

EU-tasolla kuluttajille välitettävän informaation laatua parannetaan muun muassa paketoiduista sijoitustuotteista tehtävän informaatiolomakkeen kehittämisessä ja pörssiin listautumisen yhteydessä yritysten tekemän esitteen direktiiviuudistuksessa. Sijoittajien erilaisuuden huomioon ottamista voi edesauttaa lisäksi komission hanke korkealuokkaisten arvopaperien luomiseksi.

Jos arvopapereiden läpinäkyvyyttä ja informaatiota niiden yhteyksistä reaalitalouteen parannetaan, sijoittajat pystyvät paremmin arvioimaan mihin arvopapereihin he haluavat omaisuuttaan sitoa. Uudistuksessa on tärkeää ottaa huomioon myös ympäristön kannalta kestävien standardien sisällyttäminen korkean luokan sijoituskohteen määrittelyyn.

Tarvitsemme selkeät ja kattavat standardit sille, millainen arvopaperi voidaan luokitella kestäväksi ja ympäristöystävälliseksi. Samaan tapaan kuin teemme nykyisin riskitestejä pankkien varallisuudesta ja heidän sijoitustuotteistaan, voisimme mitata kaikkien rahastojen ja arvopapereiden kestävyyttä suhteessa tulevaisuuden eri kehitysnäkymiin.

Jos esimerkiksi jokin rahasto tai arvopaperi on hyvin linkittynyt öljyntuotantoon, mutta voimme nähdä että tulevaisuudessa fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat käytännöt tulevat todennäköisesti korvautumaan muilla energianlähteillä, voidaan kyseistä sijoitustuotetta pitää vähintäänkin epävarmana pitkän aikavälin sijoituksena.

Läpinäkyvyyden lisääntyminen on paitsi itsessään kannatettavaa, myös onnistuessaan antaisi sijoittajalle mahdollisuuden valita ympäristön kannalta kestävien hankkeiden tukemisen, mikä useimmiten tarkoittaa samalla taloudellisesti pienempää riskiä.

Kolmanneksi on tärkeää tukea kansalaisten omaa taloudellista toimijuutta. Yleisen talousymmärryksen lisäksi jokaisen tulisi kyetä käytännössä selvittämään, miten esimerkiksi korot vaikuttavat omiin lainoihin tai sijoituksiin, mitkä sijoitustuotteet sopisivat itselle parhaiten, sekä näkemään, mitkä ovat riskit jos ei harrasta minkäänlaista säästämistä tai sijoittamista.

Oman talouden hallinta on kansalaistaito siinä missä ruoanlaitto tai siivoaminenkin. Ihmisen oma aktiivisuus ja ymmärrys eivät vähennä sijoitusneuvojien vastuuta selvittää, onko neuvoteltu tuote todella asiakkaan kannalta paras mahdollinen, ja kertoa sen kokonaisvaltaiset vaikutukset.

Tulevaisuudessa digitaalinen kehitys tuo mukanaan entistä enemmän vaihtoehtoja, tietoa ja uusia palvelujen tarjoajia. Tämä on positiivista, koska samalla saamme lisää vaihtoehtoja ja monipuolisuutta. Samalla täytyy kuitenkin pitää huolta riittävän kuluttajansuojan tarjoamasta sääntelykehyksestä.

Joukkorahoitus on yksi tehokkaimmista matalan kynnyksen tavoista kerätä rahaa usealta eri taholta uudelle hankkeelle, samalla kun se hajauttaa riskin, jolloin mahdolliset tappiot eivät kasaudu vain muutaman harvan kannettavaksi. Kertasijoitusten pieni arvo ei kuitenkaan saa  vähentää rahaa keräävän tahon velvollisuutta tuottaa riittävästi oikeaa tietoa sijoituskohteesta.

Tällä hetkellä julkisesti noteerattuja yrityksiä kohtaan on hyvin yksityiskohtaiset vaatimukset tiedon julkistamisesta silloin, kun ne myyvät osakkeitaan pörssissä. Koska pörssit eivät ole paras vaihtoehto kaikille rahoitusta tarvittaville yrityksille, on syytä olla vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja, mutta se ei saa asettaa yrityksiä eriarvoiseen asemaan sen suhteen, mitä niiden täytyy kertoa toiminnastaan. Erilaiset tiedon julkistamista helpottavat käytännöt ovat tarpeen samaan aikaan, kun kehitämme rahoituskanavia.

Lainsäädännön näkökulmasta on vaikeaa etukäteen määritellä, onko tarjottava osake tai velkakirja hyvä vai huono, mutta meidän tehtävämme on varmistaa että kaikkeen arvopaperikauppaan pätee riittävä kuluttajansuoja, ja että sijoittajalla on mahdollisuudet arvioida itsenäisesti, mihin haluaa rahansa sijoittaa.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista