Kannanotot

Inhimillinen Eurooppa Kannanotot

Komissio vastasi kysymykseen tuesta transsukupuolisten henkilöiden tasa-arvon edistämiseksi

4.7.2011 Inhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Kirjallisesti vastattava kysymys E-002442/2011

komissiolle

työjärjestyksen 117 artikla

Michael Cashman (S&D), Marije Cornelissen (Verts/ALE), Sophia in ’t Veld (ALDE), Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), Antonyia Parvanova (ALDE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Rui Tavares (GUE/NGL) ja Britta Thomsen (S&D)

Aihe:            Komission tuki transsukupuolisten henkilöiden tasa-arvon edistämiseksi

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vuonna 1996 antamassa tuomiossa asiassa P vastaan S ja Cornwall County Council (C 13/94) vahvistettiin, että naisten ja miesten tasa-arvoista kohtelua koskeva periaate, joka sisältyy direktiiviin [76/207/ETY], ”estää transseksuaalin irtisanomisen sukupuolenvaihdoksesta johtuvasta syystä”. Tämän jälkeen kyseinen päätös on sisällytetty ohjaavana periaatteena tavaroita ja palveluita koskevaan tasa-arvodirektiiviin (2004/113/EY, EUVL L 373, 21.12.2004) ja tasa-arvoa koskevan uudelleen laaditun direktiivin (2006/54/EY, EUVL L 204, 26.7.2006) johdanto-osan 3 kappaleeseen. Lisäksi se on ohjannut sukupuoli-identiteetin sisällyttämistä Euroopan unionin tasa-arvostrategiaan vuosiksi 2010–2015.

Edellä tarkoitetusta lainsäädäntökehyksestä huolimatta transsukupuoliset henkilöt ovat edelleen yksi Euroopan unionin syrjityimmistä yhteisöistä. Perusoikeusvirasto totesi homofobiaa, transfobiaa ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää käsittelevässä vuoden 2010 kertomuksessaan ”Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity” seuraavaa:

”Vaikka todisteiden perusteella voidaan sanoa, että edetään kohti sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden ymmärtämistä (vaikkakin hitaasti), se ei välttämättä tarkoita transsukupuolisten henkilöiden aseman parantumista. He ovat edelleen marginaalinen syrjinnän kohteeksi joutuva ryhmä, joka kohtaa paljon leimautumista, syrjäytymistä ja väkivaltaa.” (s. 13)

Aikooko komissio myöntää varoja järjestöille, jotka työskentelevät transsukupuolisten henkilöiden tasa-arvo- ja perusoikeusasioiden parissa, osana nykyistä ja tulevaa PROGRESS-rahoitusta?

Aikooko komissio myöntää varoja transsukupuolisten henkilöiden tasa-arvoa koskeville kansallisen tason edistämishankkeille ja ‑aloitteille?

————————————————-

FI

E-002442/2011

Komission jäsenen Viviane Redingin

komission puolesta antama vastaus

(29.4.2011)

Komissio tiedostaa, että on tärkeää tukea transsukupuolisten ihmisten tasa-arvon edistämistä. Naisten ja miesten tasa-arvostrategiassa vuosiksi 2010–2015[1] todetaan, että komissio tutkii sukupuoli-identiteettiä koskevia, sukupuoleen perustuvaan syrjintään liittyviä erityiskysymyksiä.

Komissio on myöntänyt Progress-ohjelmasta rahoitusta kansainvälisen lesbojen, homojen, biseksuaalien, trans- ja intersukupuolisten järjestön (ILGA) Euroopan aluejärjestön juokseviin menoihin ja toimintamenoihin. Rahoituksen ansiosta ILGA on voinut kehittää joitakin toimia transsukupuolisten ihmisten oikeuksien tukemiseksi ja vahvistaa osaltaan näitä oikeuksia edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen valmiuksia.

Komissio on myös äskettäin käynnistänyt tutkimuksen aiheesta ”Transsukupuolisten ja intersukupuolisten ihmisten syrjintä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisemisen perusteella”. Kun tämän tutkimuksen tulokset ovat saatavilla, komissio päättää niiden asianmukaisesta seurannasta.


[1]     KOM(2010)491 lopullinen.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista