Kannanotot

Inhimillinen Eurooppa Kannanotot

Kirjallinen kysymys komissiolle: Homoseksuaalisuudesta Egyptissä, Bahrainissa ja Marokossa annetut rangaistukset

26.6.2009 Inhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

KIRJALLINEN KYSYMYS E-3275/09
esittäjä(t): Michael Cashman (PSE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Sophia in ’t Veld (ALDE), Lissy Gröner (PSE), Sirpa Pietikäinen (PPE-DE), Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), Emine Bozkurt (PSE), Glenys Kinnock (PSE), Maria Robsahm (ALDE), Åsa Westlund (PSE), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), Martine Roure (PSE), Michel Teychenné (PSE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Hélène Goudin (IND/DEM), Marco Cappato (ALDE), Paulo Casaca (PSE), Anne Van Lancker (PSE), Jan Andersson (PSE), Anna Hedh (PSE), Inger Segelström (PSE), Caroline Lucas (Verts/ALE), Catherine Stihler (PSE), Karin Resetarits (ALDE), Göran Färm (PSE), Thijs Berman (PSE), Margrete Auken (Verts/ALE), Ieke van den Burg (PSE) ja Vittorio Agnoletto (GUE/NGL)
neuvostolle

Aihe: Homoseksuaalisuudesta Egyptissä, Bahrainissa ja Marokossa annetut rangaistukset

Olemme kuulleet huolestuttavia uutisia, joiden mukaan ihmisiä (joukossa Euroopan unionin kansalainen) on pidätetty äskettäin Egyptissä, Marokossa ja Bahrainissa syytettyinä homoseksuaalisuudesta.

Egyptin turvallisuuspalvelu pidätti neljä miestä Kairossa 5. tammikuuta. Marrakeshin alemman tuomioistuimen rikosjaosto Marokon kuningaskunnassa tuomitsi Euroopan unionin kansalaisen Gian Paolon (Italia) vankeuteen ja sakkoihin. Bahrainissa kaksi miestä tuomittiin homoseksuaalisuudesta kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen ja pakkotyöhön.

Ottaen huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien äskettäin antaman homoseksuaalisuuden dekriminalisointia koskevan julistuksen, jota kaikki EU:n jäsenvaltiot tukivat, haluaisimme pyytää neuvostoa puuttumaan edellä mainittuihin tapauksiin.

Pyydämme neuvostoa myös tiedottamaan meille toimista, joihin se on ryhtynyt ja aikoo ryhtyä edistääkseen homoseksuaalisuuden rangaistavuuden poistamista kaikkialla maailmassa.

Vetoaako neuvosto ihmisoikeuslausekkeeseen niissä maissa, joissa EU:n assosiaatiosopimukset ovat voimassa?
————————————————

E-3275/09
Vastaus
(15. kesäkuuta 2009)

Neuvosto katsoo, että sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä on EU:n perustana olevien periaatteiden vastaista. Neuvosto on pysyvästi sitoutunut ehkäisemään ja poistamaan syrjintää EY:n perustamissopimuksen 13 artiklassa mainituista kuudesta syystä, joista yksi on sukupuolinen suuntautuminen.

EU osallistuu aktiivisesti Yhdistyneiden Kansakuntien ponnisteluihin rasismin ja syrjinnän poistamiseksi. EU antoi YK:n yleiskokoukselle 66 valtion puolesta julkilausuman, jossa se kehotti valtioita toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sukupuolinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti ei missään olosuhteissa ole rikosoikeudellisen seuraamusten, erityisesti teloitusten, pidätysten tai vangitsemisten, peruste.

Puheenjohtajavaltio Tšekki antoi 17.5. vietettävän kansainvälisen homofobian vastaisen päivän yhteydessä Euroopan unionin puolesta julkilausuman, jossa ilmaistiin huolestuneisuus sukupuoliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvista ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien loukkauksista ja erityisesti kuolemanrangaistuksen soveltamisesta mainituilla perusteilla, kidutuksesta tai muusta julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta tai rangaistuksesta, mielivaltaisista pidätyksistä ja vangitsemisista, kokoontumisvapauden kieltämisestä ja taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuurillisten oikeuksien kieltämisestä, terveydenhoidon kieltäminen mukaan lukien. Puheenjohtajavaltio kehotti myös jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että sukupuolinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti ei ole missään olosuhteissa rikosoikeudellisen seuraamusten peruste ja että tällaiset ihmisoikeusrikkomukset tutkitaan ja niihin syyllistyneet saatetaan vastuuseen ja oikeuden eteen.
EU on myös sisällyttänyt rasismiin, muukalaisvihaan ja syrjintään liittyvät kysymykset kolmansien maiden kanssa käymäänsä vuoropuheluun ja edistää jatkuvasti syrjimättömyysperiaatetta, jonka mukaisesti ihmisoikeudet koskevat yhtäläisesti kaikkia ihmisiä sukupuolisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä riippumatta. EU on äskettäin ottanut puheenjohtajavaltion tai troikan välityksellä virallisesti yhteyttä useaan valtioon sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvien yksittäisten syrjintätapausten yhteydessä (esim. Senegal ja Turkki) tai homoseksuaalisuuden kriminalisoinnin ehkäisemiseksi (Burundi).

EU on ottanut toistuvasti esiin kysymyksen sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvasta syrjinnästä Egyptin kanssa käytävän poliittisen vuoropuhelun yhteydessä.

Marokon osalta ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen on olennainen osa kahdenvälisiä suhteitamme assosiaatiosopimuksen puitteissa. Ihmisoikeuksia, demokratiaa ja hyvää hallintotapaa käsittelevä alakomitea käsittelee erityisesti näitä kysymyksiä.

Vaikka EU:lla ei tällä hetkellä ole kahdenvälisiä poliittisia suhteita Bahrainin kanssa, asiaa koskevia ihmisoikeuskysymyksiä käsitellään EU:n ja Persianlahden maiden yhteistyöneuvoston puitteissa.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista