Kannanotot

Blogi

9.3.2009 Blogi

Tämän viikon täysistunnossa yksi keskusteluttavimmista asioista on EU:n elvytyssuunnitelma. Parlamentissa äänestetään sosialistiryhmän Elisa Ferreiran laatima ja ECON-valiokunnassa hyväksytty oma-aloitemietintö, jossa pohditaan komission viime vuoden lopulla laatimaa elvytyssuunnitelmaa.

Viime viikolla komissio luovutti neuvostolle talouskriisiä käsittelevän tiedonantonsa tämän kuun lopun neuvoston kokousta varten. Kuten odotettu, komission esitykset perustuvat pitkälti De Larosièren -ryhmän suosituksiin. Tämän lisäksi komissio esitti myös ensimmäisen arvionsa Euroopan talouden elvytyspaketin tuloksista. Komissio pitää alustavia tuloksia hyvinä ja arvioi, että kansalliset ja Eurooppa-tasoiset elvytystoimet yhteen laskien elvytyksen kokonaisarvo tulee vastaamaan noin 3.3 prosenttia BKT:stä vuosina 2009–2010.

Kuten Ferreira, komissio painottaa jäsenvaltioiden toimien koordinoimisen ja yhdessä tekemisen tarvetta. Yhteisten ponnistelujen painottaminen ja protektionismin välttäminen heijastuvat muutenkin läpi koko komission tekstin – hyvällä syyllä. Vaikka puheiden tasolla kaikki jäsenmaat vakuuttavat puhaltavansa yhteen hiileen, on toimien tasolla luettavissa jotain aivan muuta. On äärimmäisen tärkeää, että EU-johtajat tekevät päätöksensä nyt puheidensa pohjalta, eivätkä anna periksi protektionistisille paineille, jotka useassa maassa ovat kiistatta kovia.

Mielenkiintoinen ja tärkeä äänestys on uudistettava laki teollisuuden päästöistä. Tällä niin kutsutulla IPPC-direktiivin uudistamisella ( Integrated Pollution Prevention and Control) pyritään selkiyttämään ja uudistamaan olemassa olevaa lainsäädäntöä: direktiivi yhdistää seitsemän olemassa olevaa direktiiviä.

Uudistuksessa ehdotetaan mm. parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytön sitovuuden lisäämistä sekä suurten polttolaitosten päästöraja-arvojen tiukentamista. Suuret polttolaitokset ovat nykyisin voimassa olevan lainsäädännön mukaan olleet oikeutettuja poikkeuksiin. Lisäksi voimassa olevan lain viitteellisyys on johtanut siihen, että sen soveltaminen vaihtelee suuresti jäsenmaasta toiseen, mikä johtaa kilpailun vääristymiseen jäsenmaiden välillä ja rajoitettuihin ympäristövaikutuksiin.

Vaikka suurten polttolaitosten päästörajojen tiukentaminen kustannuksia aiheuttaakin, tulee tätä verrata syntyviin säästöihin: komission arvioiden mukaan lainsäädännön tiukentamisesta syntyvät ympäristö- ja terveysnettohyödyt koko EU:n alueella ovat vähintään 7 – 28 mrd. euroa vuodessa.

Erityisesti suurten polttolaitosten päästörajojen tiukentaminen on merkittävää. WWF:n ”Dirty Thirty” -tutkimuksen mukaan kolmekymmentä saastuttavinta polttolaitosta on vastuussa yhteensä 393 tonnista hiilidioksidipäästöjä (2006), mikä vastaa yksinään 10 prosenttia koko EU:n hiilidioksidipäästöistä.

Ainakin EPP-ryhmän sisällä mielipiteet mietinnön eri osista vaihtelevat suurestikin, joten äänestyksestä tulee jännittävä.

Huomenna tiistaina äänestetään myös unionin demokraattisuuden kannalta merkittävä lakiuudistus, kun äänestämme brittimeppi Michael Cashmanin mietinnön komission ehdotuksesta uudistaa asiakirjojen avoimuutta koskevaa lainsäädäntöä. Ryhmien välillä linjanvedosta vallitsee hienoista erimielisyyttä, mutta ryhmät ovat jakautuneet myös sisäisesti karkeasti ottaen avoimuutta perinteisesti kannattavien pohjoismaiden edustajien ja perinteisesti byrokraattisempien Keski-Euroopan maiden välille. Paneudun Cashmanin mietintöön huomisessa blogissani tarkemmin.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista