Kannanotot

Sirpa sanonut

Suomalainen kuluttajariitalautakunta-malli olisi hyvä koko Euroopalle

24.3.2011 Sirpa sanonutVauras Eurooppa Kannanotot

Komission antama kuluttajansuojadirektiiviesitys oli ongelmallinen. Pitkällisten neuvottelujen jälkeen esityksestä on muokkautunut täysharmonisoinnin sijasta minimiharmonisointiin pääosin perustuva, hiukan paremmin kuluttajansuojaa edistävä kokonaisuus.

Pietikäinen kiittelee sitä, että täysharmonisointiin päädyttiin vain etä- ja kotimyynnin osalta. Virhevastuun osalta on parlamentin esityksen mukaan mahdollista säätää jatkossakin korkeamman suojan takaavia säännöksiä kansallisesti.

Virhevastuun käsittelyssä olisi Pietikäisen mielestä Euroopan tasolla opittavaa hyvistä suomalaisista käytännöistä: ”Lausunnossani esitin, että suomalainen kuluttajariitalautakunta-malli olisi hyvä koko Euroopalle. Eurooppalaisesta kuluttajakeskusten verkostosta tulisi kehittää oikeusviranomainen ratkaisemaan tuotteiden myyjien ja kuluttajien välille syntyviä kiistoja.”

”Olen myös tyytyväinen, että lausunnossa esiin nostettu ajatus digitaalisten tuotteiden sisällyttämisestä kuluttajansuojadirektiivin piiriin on pysynyt mukana paketissa, sillä yhä useammat tuotteet, kuten puhelimet, sisältävät sekä laitteen että digitaalisisällön.”

Korkeaa kuluttajansuojan tasoa Pietikäinen puolusti myös toisessa kuluttajansuojadirektiiviin tiiviisti linkittyvää hanketta koskevassa lausunnossa: eurooppalaista sopimusoikeutta koskeva lausunto hyväksyttiin yksimielisesti talous- ja raha-asioiden valiokunnassa tämän viikon tiistaina (22.4.)

Eurooppalainen sopimusoikeus limittyy tiukasti kuluttajansuojaan, mutta on soveltamisalaltaan laajempi. Pietikäisen kannan mukaan sopimusoikeuden piiriin luettaisiin yritysten ja kuluttajien välisen kaupan lisäksi yritysten välinen kauppa.

Lausunnossaan Pietikäinen kannatti niin kutsutun valinnaisen sopimusoikeusinstrumentin luomista, sillä edellytyksellä, että siinä taataan korkean, vähintään eurooppalaisen ja kansallisen lainsäädännön täyttävän kuluttajansuojan taso. Valinnainen eurooppalainen sopimusoikeus ei suoraan velvoita ketään, vaan osapuolten olisi mahdollista valita, käyttävätkö ne sopimuksissaan kansallisia säädöksiä vai yleiseurooppalaista sopimusoikeutta.
************************************
Lisätietoa:
Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, gsm. 050 4666 222
Poliittinen avustaja Kiti Vihavainen, gsm. +32 49 654 8843
http://www.sirpapietikainen.net/
Linkkejä:
Kuluttajansuoja-mielipide: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-439.439+02+DOC+PDF+V0//FI&language=FI

Komission vihreä kirja toimintavaihtoehdoista etenemiseksi kohti kuluttajia ja yrittäjiä hyödyntävää eurooppalaista sopimusoikeutta: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0348:FIN:FI:PDF

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista