Lisää rahaa perusoikeuksien ja tasa-arvon puolustamiseen

Pidän Euroopan parlamentin tasa-arvovaliokunnan pääneuvottelijana läpimurtona sitä, että naisiin kohdistuvan väkivallan ja sukupuolittuneen väkivallan vastaiseen työhön Daphne-lohkolle on korvamerkitty EU:n uuteen Kansalaisten, tasa-arvon ja perusoikeuksien CERV-ohjelmaan merkittävä osa tulevan ohjelman rahoituksesta. Ohjelman kolmesta lopullisesta ohjelma-lohkosta tasa-arvon, perusoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon lohko on lisärahoituksen kanssa yhteensä 379 miljoonaa euroa. Tästä vähintään 40 prosenttia eli 151 miljoonaa euroa on korvamerkitty naisiin kohdistuvan väkivallan ja sukupuolittuneen väkivallan vastaiseen työhön ja vähintään 15 prosenttia eli 56 miljoonaa euroa naisten tasa-arvoa edistävään työhön.

Työtä perusoikeuksien puolustamiseksi tarvitaan paitsi muissa maissa myös meillä Suomessa. Naisiin kohdistuva väkivalta on vain lisääntynyt pandemian aikana. Esimerkiksi naisiin kohdistuva vihapuhe verkossa on todellinen ongelma. Meillä tulee olla nollatoleranssi kaikelle väkivallalle.

Suomessa 46,7 prosenttia yli 15-vuotiaista naisista on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa; tämä on 13,7 prosenttia EU:n keskiarvoa enemmän. 46 prosentille uhreista (verrattuna EU-maiden keskiarvoon 33 prosenttiin) on väkivallasta ollut terveydellisiä seurauksia. Suomessa naisiin kohdistuvan väkivallan vuosittaisten yhteiskunnallisten kustannusten on arvioitu olevan 2,4 miljardia euroa.

Daphne-ohjelma keskittyy tyttöihin ja naisiin kohdistuvan sukupuolittuneen väkivallan eliminoimiseen Istanbulin sopimuksen mukaisesti sekä LGBTIQ-henkilöihin, vammaisiin ja muihin riskiryhmiin kuuluvien ihmisten suojeluun. Ohjelman tarkoituksena on taata sama suojelun taso väkivallan uhreille kaikissa EU-maissa.

Perusoikeuksien puolustus, mukaan lukien seksuaalioikeudet ja sukupuolittunut väkivalta on tänäkin päivänä yhä tärkeämpää. Valitettavasti EU-jäsenmaat kuitenkin noudattavat näitä oikeuksia yhä valikoidummin, vaikka kaikille kuuluvat ihmis- ja perusoikeudet ovat EU:n perusta ja kirjattu perusoikeuskirjaan. Eräät jäsenmaat ovat viime vuosina jopa hyökänneet yhä julkeammin perusoikeuksia vastaan, ja tiettyjä perusoikeuksia rikotaan räikeästi useammassa EU:n jäsenmaassa.

Huolestuttavaa on myös, miten naisten oikeudet ovat kohdanneet erityistä vastustusta eräissä EU-maissa viimeisen parin vuoden aikana. Pyrkimykset heikentää naisten jo saavutettuja seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä oikeuksia vaarantavat naisten ihmisoikeuksien täysimittaisen toteutumisen.

Uusi historiallinen Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen -ohjelma hyväksyttiin oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan äänestyksessä tänään 4.2.2021. Ohjelma hyväksytään lopullisesti täysistunnossa huhtikuussa 2021. Ohjelmasta tullaan seuraavan seitsemän vuoden aikana rahoittamaan 1,55 miljardilla eurolla erilaisia kansalaisjärjestöjä ja muita toimijoita, jotka edistävät kansalaisten perusoikeuksia ja tasa-arvoa kaikissa EU-maissa.

Kansalaisten, tasa-arvon ja perusoikeuksien CERV-ohjelma 2021-2027

Koko ohjelman budjetti on 641,7 miljoonaa euroa, jonka lisäksi ohjelmalle on osoitettu 912 miljoonan euron lisäbudjetti.

Ohjelmalla on neljä tavoitetta:

  • tasa-arvon edistäminen, ml. sukupuolten välinen tasa-arvo, perusoikeudet, syrjimättömyys ja lasten oikeudet
  • kansalaisten osallistumisen ja tietoisuuden lisääminen demokraattiseen ja EU:n toimintaan, sekä yhteisen eurooppalaisen historiatietoisuuden lisääminen
  • väkivallan torjunta, erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuva
  • EU:n arvojen suojeleminen ja edistäminen

Lue lisää:

Ohjelman rahoitusmahdollisuuksia päivitetään siitä vastaavan EU-toimeenpanoviraston EACEA:n sivuille

EIGE:n tilastot naisiin kohdistuvasta väkivallasta Suomessa

Kuva: Micheile Henderson / Unsplash

Kommentointi on suljettu.