Pietikäinen: Kestävän rahoituksen lakipaketti etenee EU:ssa

Ilmastonmuutos uhkaa pyyhkiä maailman rahoituspääomasta yli neljä biljoonaa dollaria vuoteen 2100 mennessä. Tämä tarkoittaisi kestämättömiin kohteisiin kohdistettujen sijoitusten ja omaisuuden muuttumista arvottomaksi. ”Kansainvälisten finanssimarkkinoiden 85 biljoonasta dollarista yli kolmasosa pitää investoida uudelleen ilmastoriskin vuoksi”, toteaa Sirpa Pietikäinen, EPP-ryhmän pääneuvottelija kestävän rahoituksen lakipaketin aloitteissa. ”Samaan aikaan biljoonia on sijoitettuna fossiilisten energianmuotojen tukiin. Rahoitussektorin vihertämisellä alkaa olla on kiire, jotta huomisen sijoituspäätökset tehdään oikein kannustimin.”

Kestävän rahoituksen lainsäädäntöpaketti etenee Euroopan unionissa. Euroopan parlamentti, komissio ja jäsenmaat sopivat uusista säännöistä, joilla vahvistetaan finanssialan toimijoiden, kuten rahoituspalveluiden välittäjien, kuten omaisuudenhoitajien, institutionaalisten sijoittajien ja rahoitusneuvojien velvollisuutta huomioida rahoitustuotteiden ympäristöriskit systemaattisesti sijoituspäätöksissään, ja kertoa näistä riskeistä sijoittajalle. Säännöt tulevat koskemaan kaikkia sijoitustuotteita.

Neuvoston ja parlamentin kesken saavutettu sopu asetuksesta kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta velvoittaa ensimmäistä kertaa suurimmat, 500 henkilöä tai enemmän työllistävät rahoituslaitokset kertomaan toimintansa ympäristövaikutuksista. ”Mikäli arviointia ei tehdä, on kuluttajalle tarjottava selitys”, sanoo Pietikäinen. ”Tämä on merkittävä askel läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja kannustaa suurempaan muutokseen finanssisektorilla.”

Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta myös hyväksyi kantansa esitykseen asetuksesta kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä, jolla luodaan yhteiset kriteerit kestävälle investoinnille. Yhteisen luokittelun luominen on tärkeä askel sijoitusten kanavoimisessa kestäviin sijoituskohteisiin. Toisena pääneuvottelijana Pietikäinen ajoi luokittelun pohjaksi yhtenäisiä kestävyysindikaattoreita ja elinkaarianalyysia, joilla tiedon vertailtavuus ja mielekkyys varmistetaan. Parlamentin kannasta äänestetään täysistunnossa torstaina.

Indikaattoreiden ottaminen pohjaksi on Pietikäisen mukaan välttämätöntä, jotta sijoittajat saavat tietoa investointiensa ympäristövaikutuksista. ”Olisin pitänyt tärkeänä, että kestävää luokittelua kehitettäessä olisi myös luotu kriteerit suuririskisille, ympäristön kannalta kestämättömille tuotteille”, Pietikäinen lisää. ”Samoin ehdotukseni rahoitustuotteiden valvonnasta puolueettomien kirjanpitäjien toimesta olisi ollut tehokkain keino viherpesun ja väärinkäytösten estämiseksi ja niihin puuttumiseksi, jotta kuluttajat voivat olla varmoja, että kriteerejä noudatetaan oikein.” Valiokunnan kannassa kriteerien noudattamisen valvonta annetaan kansallisille valvontaviranomaisille, ja viime kädessä eurooppalaiselle finanssivalvojalle, joka on sekin Pietikäisen mukaan käypä ratkaisu.

”Sijoittajilla ja kansalaisilla on oikeus tietää sijoitustensa ympäristövaikutuksista ja vaikutuksista yhteiskuntaan. Uudella lainsäädännöllä tähän puututaan, Pietikäinen toteaa, ja lisää, että seuraavaksi kestävyysindikaattorit ja ympäristöriskien huomioiminen tulee tuoda läpileikkaavasti osaksi finanssilainsäädäntöä.

Lisätietoja:
Sirpa Pietikäinen
sirpa.pietikainen@ep.europa.eu
+358 504 666 222

Asetus kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä (taksonomia): http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0175_EN.pdf

Asetus kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0363_EN.pdf (parlamentin kanta, trilogitulos julkaistaan pian)

Kommentointi on suljettu.