Tukiryhmän viestintä- ja markkinointirekisteri

Rekisterin nimi: Sirpa Pietikäisen tukiryhmän viestintä- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä: Sirpa Pietikäisen tukiryhmä

Rekisterin yhteyshenkilö: Tiina Lepistö, tiinamarjut.lepisto@gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Sirpa Pietikäisen tukiryhmän viestintä-, kampanjointi- ja markkinointitoimenpiteet

Henkilöietojen käsittelijät: Sirpa Pietikäisen tukiryhmän vastuuhenkilöt

Henkilötietojen käsittelyn peruste: Rekisteriin liittyneiden suostumus

Rekisterin sisältämät tiedot: Sirpa Pietikäisen tukiryhmään liittyneiden henkilötiedot: nimi, asuinkunta, ammatti, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, twitter-käyttäjätunnus) ja tietoja halukkuudesta osallistua tukiryhmän toimintaan.

Säännönmukaiset tietolähteet: Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän ylläpitämän verkkosivuston ja kohdennettujen sähköpostien kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tukiryhmä ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja ulkopuolisille muulloin kuin sen ollessa tarpeellista viestinnän onnistumiseksi, ja tälläinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytys: Henkilötietoja säilytetään, kunnes henkilö peruuttaa suostumuksensa kuulua rekisteriin tai kunnes tukiryhmän toiminta lopetetaan.

Rekisteriin kuuluvan oikeudet: Rekisteriin kuuluvalla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti:

  • Oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä on.
  • Oikeus tietojensa korjaamiseen, täydentämiseen, poistamiseen ja tietojensa käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
  • Oikeus peruuttaa suostumuksensa rekisteriin kuulumiseksi.
  • Oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Näitä oikeuksia koskevat pyynnöt voi lähettää rekisterin yhteyshenkilölle.